SFS 2021:1156 Lag om ändring i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar

SFS2021-1156.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 10 §§ lagen (2020:32) om skatt
på plastbärkassar ska ha följande lydelse.

5 § Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha

uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en
tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för
centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande
av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala
tullen i det andra EU-landet.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i

förordning (EU) nr 952/2013.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som ägs av en

godkänd lagerhållare vid varornas övergång till fri omsättning enligt
artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013.

10 § Skyldighet att betala skatt inträder

1. för den som är godkänd lagerhållare, när
a) en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd

lagerhållare,

b) en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning,
c) en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

eller

d) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten

omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 § 2, när den skattepliktiga varan

tillverkas,

3. för den som är skattskyldig enligt 4 § 3, när den skattepliktiga varan

förs in till Sverige,

1 Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74.

SFS

2021:1156

Publicerad
den

4 december 2021

background image

SFS

2021:1156

2

4. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 eller 2, vid den

tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller
skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, och

5. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 3, vid den tidpunkt

då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdande.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)