SFS 2021:1157 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

SFS2021-1157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förundersökningskungörelsen
(1947:948)1

dels att 11 § ska upphöra att gälla,
dels att 20 § ska ha följande lydelse,
dels
att det ska införas en ny paragraf, 11 §, av följande lydelse.

11 § En framställning om bevisupptagning enligt 23 kap. 15 § första
stycket 2 rättegångsbalken ska innehålla uppgift om den misstänkte, det
bevis som ska tas upp, vad bevisupptagningen ska avse och vad som ska
styrkas med beviset. I framställningen ska också det misstänkta brottet
anges, om möjligt med uppgift om tid, plats och de övriga omständigheter
som behövs för dess kännetecknande.

20 §2 Av förundersökningsprotokollet ska det framgå vem som är under-
sökningsledare, vem som har varit förhörsledare och vem som har
sammanställt protokollet. Den som sammanställer protokollet ska även ange
i protokollet när sammanställningen görs.

I protokollet ska följande antecknas:
� angivelsen eller vad som annars har varit skälet till att förundersök-

ningen inletts,

� tid och plats för åtgärder under förundersökningen,
� iakttagelser vid brottsplatsundersökning,
� berättelser av hörda personer samt nödvändiga upplysningar om dem,
� uppgift om att en anhörig eller någon annan närstående har underrättats

om ett frihetsberövande eller att en sådan underrättelse inte har skett eller
har skjutits upp,

� uppgift om den misstänkte var påverkad av alkohol eller något annat

berusningsmedel vid brottet, och om brottet kan antas ha samband med den
misstänktes missbruk av alkohol eller något annat berusningsmedel,

� namn på förhörsvittne och övriga närvarande vid förhör,
� beslut om att någon annan än ett förhörsvittne har tillåtits att närvara vid

förhör samt att det som har framkommit vid förhör inte får uppenbaras,

� beslut om att en försvarare har förhindrats att närvara vid förhör och

skälen för det,

� framställningar till rätten om vittnesförhör eller annan utredning under

förundersökningen, om upptagande av bevisning enligt 23 kap. 15 §

1 Kungörelsen omtryckt 1969:589.
2 Senaste lydelse 2017:208.

SFS

2021:1157

Publicerad
den

7 december 2021

background image

SFS

2021:1157

2

rättegångsbalken, och om föreläggande att visa upp skriftligt bevis eller
tillhandahålla föremål för besiktning samt beslut om detta,

� sakkunnigyttranden,
� beslut om uppgifter som rör användning av tvångsmedel,
� underrättelse till en misstänkt enligt 23 kap. 18 § första stycket

rättegångsbalken, samt till en misstänkt och hans eller hennes försvarare
enligt 23 kap. 18 a § första stycket rättegångsbalken, med uppgift om de
krävt ytterligare utredning eller i övrigt velat anföra något,

� uppgift om vilken information den misstänkte eller försvararen har fått

del av enligt 23 kap. 18 c § rättegångsbalken,

� uppmaning enligt 2 § strafföreläggandekungörelsen (1970:60),
� uppgift om målsägande eller den som övertagit målsägandens anspråk

avser att föra ersättningstalan i anledning av brottet,

� nödvändiga uppgifter om enskilt anspråk när åklagaren förbereder en

sådan talan och, om det är möjligt, den misstänktes yttrande över ett sådant
anspråk,

� uppgift om uppmaning enligt 5 a §,
� uppgift om det funnits ett barn som har bevittnat brottet och i så fall var

barnet har befunnit sig,

� uppgift om att det finns utredningsmaterial som inte har tagits med i

protokollet, och

� det som i övrigt är av betydelse att anteckna i protokollet.
Protokollet ska innehålla nödvändiga diarieuppgifter, såsom nummer på

inkommen angivelse och aktnummer (dossiernummer) och en kort beteck-
ning av saken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)