SFS 2021:1159 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2021-1159.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 67 kap. 9 c § inkomstskattelagen
(1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

67 kap.
9 c §
3 Skattereduktionen uppgår till följande belopp:

Underlag beräknat enligt 9 b § Skattereduktion
överstiger inte 0,91 prisbasbelopp

skillnaden mellan underlaget och
grundavdraget, multiplicerad med
skattesatsen

för

kommunal

inkomstskatt

överstiger

0,91

men

inte

3,24 prisbasbelopp

skillnaden mellan å ena sidan
summan av 0,91 prisbasbelopp och
34,05 procent av underlaget mellan
0,91 och 3,24 prisbasbelopp och å
andra

sidan

grundavdraget,

multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

överstiger 3,24 prisbasbelopp

skillnaden mellan å ena sidan
summan av 1,703 prisbasbelopp och
12,8 procent av underlaget som
överstiger 3,24 prisbasbelopp och å
andra

sidan

grundavdraget,

multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

Skattereduktionen ska dock alltid uppgå till minst 4,5 procent av

underlaget, multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2021.

1 Prop. 2021/22:33, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46.
2 Lagen omtryckt 2008:803.
3 Senaste lydelse 2017:1212.

SFS

2021:1159

Publicerad
den

7 december 2021

background image

SFS

2021:1159

2

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)