SFS 2021:1160 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2021-1160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 63 kap. 3 a §, 67 kap. 7 § och 67 kap.
26 § inkomstskattelagen (1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

63 kap.
3 a §
3 För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är
grundavdraget beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.

Fastställd förvärvsinkomst

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp

överstiger 0,91 men inte 1,11 pris-
basbelopp

överstiger 1,11 men inte 1,965 pris-
basbelopp

överstiger 1,965 men inte 2,72 pris-
basbelopp

överstiger 2,72 men inte 3,11 pris-
basbelopp

överstiger 3,11 men inte 3,24 pris-
basbelopp

överstiger 3,24 men inte 5,53 pris-
basbelopp

Särskilt belopp

0,687 prisbasbelopp

0,885 prisbasbelopp minskat med
20 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

0,600 prisbasbelopp ökat med
5,7 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

0,333 prisbasbelopp ökat med
19,49 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

39,49 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten minskat med
0,212 prisbasbelopp

49,49 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

minskat

med

0,523 prisbasbelopp

0,325 prisbasbelopp ökat med
23,3 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

1 Bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46.
2 Lagen omtryckt 2008:803.
3 Senaste lydelse 2020:1068.

SFS

2021:1160

Publicerad
den

7 december 2021

background image

SFS

2

överstiger 5,53 men inte 7,88 pris-
basbelopp

överstiger 7,88 men inte 8,08 pris-
basbelopp

överstiger 8,08 men inte 11,48 pris-
basbelopp

överstiger 11,48 men inte 12,8 pris-
basbelopp

överstiger 12,8 men inte 13,54 pris-
basbelopp

överstiger 13,54 men inte 36,54 pris-
basbelopp

0,441 prisbasbelopp

ökat

med

21,2 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

1,104 prisbasbelopp

ökat

med

12,8 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

2,139 prisbasbelopp

9,257 prisbasbelopp minskat med
62 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

1,32 prisbasbelopp

2,097 prisbasbelopp minskat med
5,74 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

67 kap.
7 §
4 För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår
skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till
följande belopp.

Arbetsinkomst som beskattas i
Sverige

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp

överstiger 0,91 men inte 3,24 pris-
basbelopp

överstiger 3,24 men inte 8,08 pris-
basbelopp

Skattereduktion

skillnaden mellan arbetsinkoms-
terna och grundavdraget, multipli-
cerad med skattesatsen för kom-
munal inkomstskatt

skillnaden mellan å ena sidan
summan av 0,91 prisbasbelopp och
38,74 procent av arbetsinkomsterna
mellan 0,91 och 3,24 prisbasbelopp
och å andra sidan grundavdraget,
multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

skillnaden mellan å ena sidan
summan av 1,812 prisbasbelopp och
12,8 procent av arbetsinkomsterna
mellan 3,24 och 8,08 prisbasbelopp
och å andra sidan grundavdraget,
multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

4 Senaste lydelse 2018:2086.

2021:1160

background image

SFS

3

överstiger 8,08 men inte 13,54 pris-
basbelopp

överstiger 13,54 prisbasbelopp

skillnaden mellan 2,432 prisbas-
belopp och grundavdraget, multi-
plicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

skillnaden mellan 2,432 prisbas-
belopp och grundavdraget, multi-
plicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt, med avdrag
för 3 procent av de arbetsinkomster
som överstiger 13,54 prisbasbelopp


67 kap.


26 §5 Skattereduktionen uppga�`r till 25 procent av underlaget. Skatte-
reduktionen får dock uppgå till högst 3 000 kronor för ett beskattningsår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2021.

3. Bestämmelsen i 67 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på gåvor som

lämnas efter den 31 december 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ingrid Björnsson

(Finansdepartementet)5 Senaste lydelse 2019:454.

2021:1160