SFS 2021:1162 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2021-1162.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 kap. 26 § och 26 kap. 19 b §
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

22 kap.
26 §
2 Kontrolluppgift ska lämnas om utnyttjande av en sådan personalop-
tion som avses i 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om uppgift om utnyttjande har

redovisats eller skulle ha redovisats av den kontrolluppgiftsskyldige i en
arbetsgivardeklaration.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den i vars

tjänst personaloptionen har förvärvats.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om att en personaloption har

utnyttjats.

26 kap.
19 b §
3 En arbetsgivardeklaration ska för varje betalningsmottagare som
uppgifter lämnas om enligt 19 a § också innehålla följande uppgifter:

1. uppgift om annan ersättning än som avses i 19 a §, om ersättningen är

sådan ersättning eller förmån som avses i 15 kap. 2 § och ersättningen eller
förmånen har getts ut av den deklarationsskyldige eller ska anses utgiven av
denne enligt 11 kap. 5�7 §§,

2. antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i vilket fart-

område tjänstgöringen har ägt rum,

3. om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 2 kap. 10 b

eller 10 c § socialavgiftslagen (2000:980),

4. arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer

m.m., om ett sådant har tilldelats,

5. det underlag för skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt

67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) som har getts ut av den deklarations-
skyldige, om den som utför arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de
tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg
eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag,

6. hur stor del av underlaget enligt 5 som avser sådant hushållsarbete som

anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen,

1 Prop. 2021/22:25, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46.
2 Senast lydelse 2017:1219.
3 Senast lydelse 2017:1226.

SFS

2021:1162

Publicerad
den

7 december 2021

background image

SFS

2021:1162

2

7. uppgift om att en sådan personaloption som avses i 11 a kap. inkomst-

skattelagen har utnyttjats, om personaloptionen har förvärvats i den
deklarationsskyldiges tjänst, och

8. den ersättning eller förmån för upplåtelse av en privatbostad eller en

bostad som innehas med hyresrätt som har getts ut av den deklarations-
skyldige.

Om det som har betalats ut är ett sådant engångsbelopp på grund av

personskada som avses i 11 kap. 38 § inkomstskattelagen, ska det i arbets-
givardeklarationen anges om engångsbelopp på grund av samma skada har
getts ut tidigare samt i så fall med vilket belopp och under vilket
utbetalningsår.

Om det som har betalats ut är en ersättning eller en förmån som inte ska

tas upp till beskattning men är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen, ska
värdet på en sådan ersättning eller förmån anges särskilt i arbetsgivar-
deklarationen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Linda Bolund Thornell
(Finansdepartement)