SFS 2021:1163 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

SFS2021-1163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt

för utomlands bosatta

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta ska ha följande lydelse.

6 §2 Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatta personer
för

1. ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbets-

givare

a) för kostnad för resa till respektive från Sverige vid anställningens

början respektive slut,

b) för kostnad för logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige,

och

c) för ökade levnadskostnader och för andra kostnader i tjänsten till den

del ersättningen inte är underlag för skatteavdrag enligt 10 kap. 3 § andra
stycket 8 och 9 skatteförfarandelagen (2011:1244) och som betalats

� för någon som är bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet eller i Schweiz för sådan tjänsteresa som avses i 12 kap.
6 § inkomstskattelagen (1999:1229),

� vid sådant arbete hos statliga myndigheter, regioner, kommuner eller

kommunalförbund som anges i 12 kap. 8 § tredje stycket 4 inkomstskatte-
lagen, eller

� vid sådan tillfällig anställning eller sådant uppdrag som avses i 12 kap.

9 § inkomstskattelagen,

2. ersättning som en sådan person i sin egenskap av ledamot eller

suppleant i styrelse eller annat liknande organ i ett svenskt aktiebolag eller
någon annan svensk juridisk person tagit emot i samband med förrättning
och som betalats av bolaget eller den juridiska personen för kostnad

a) för resa till respektive från förrättningen, och
b) för logi i samband med förrättningen,
3. sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen (1991:591) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska betalas och sådan
inkomst som ska beskattas enligt 3 kap. 18 § första stycket 2 inkomstskatte-
lagen,

1 Prop. 2021/22:16, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46.
2 Senaste lydelse 2020:951.

SFS

2021:1163

Publicerad
den

7 december 2021

background image

SFS

2021:1163

2

4. lön eller därmed jämförlig förmån eller pension på grund av anställning

eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är medborgare i
anställningslandet och anställts av en svensk utlandsmyndighet eller
utomlands för fältprojekt för en bilateral biståndsverksamhet (lokalanställd),
och

5. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse

i skatteavtal.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Lagen tillämpas första gången på kostnadsersättning vid arbete som har

utförts efter den 31 december 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)