SFS 2021:1164 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2021-1164.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 12 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 kap. 9 §, och närmast före

12 kap. 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

12 kap.
8 §
3 Tjänstestället är den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av
sitt arbete. Utförs detta under förflyttning eller på arbetsplatser som hela
tiden växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar
arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som
tjänsteställe.

Om arbetet pågår en begränsad tid på varje plats enligt vad som gäller för

vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande
branscher, anses bostaden som tjänsteställe.

Bostaden anses som tjänsteställe även för
1. riksdagsledamöter,
2. reservofficerare,
3. nämndemän, juryledamöter och andra liknande uppdragstagare i allmän

domstol, allmän förvaltningsdomstol, hyresnämnd eller arrendenämnd, och

4. personer som tillfälligt anställs hos statliga myndigheter, regioner,

kommuner eller kommunalförbund för att hantera eller bidra till att minska
konsekvenserna av en specifik händelse i Sverige i form av olycka, kris,
krig, krigsfara eller annan liknande situation.

Med bostad anses för riksdagsledamöter bostaden på hemorten.

Tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort i högst en månad
9 § Avdrag för ökade kostnader för logi, resor, måltider och småutgifter
vid tillfällig anställning eller uppdrag på annan plats än bostaden ska göras
på samma sätt som för tjänsteresa om
� anställningen eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad, och
� avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

1 Prop. 2021/22:16, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46.
2 Lagen omtryckt 2008:803.
3 Senaste lydelse 2016:3.

SFS

2021:1164

Publicerad
den

7 december 2021

background image

SFS

2021:1164

2

2. Lagen tillämpas första gången på kostnadsersättning vid arbete som har

utförts efter den 31 december 2021.

3. Om en skattskyldig påbörjat en sådan tillfällig anställning eller ett

sådant uppdrag som anges i 12 kap. 9 § före ikraftträdandet ska beräkningen
av anställningstiden eller uppdragets längd utgå från den tidpunkt när det
tillfälliga arbetet påbörjades.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)