SFS 2021:1165 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2021-1165.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska ha följande lydelse.

10 kap.
3 §
2 Skatteavdrag ska göras från kontant ersättning för arbete.

Som ersättning för arbete räknas i denna lag även
1. pension,
2. livränta som inte är ersättning för avyttrade tillgångar,
3. engångsbelopp på grund av personskada,
4. sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30, 31, 34

och 36 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229),

5. ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för intrång i näringsverk-

samhet,

6. undantagsförmåner och sådant periodiskt understöd eller sådan

liknande periodisk utbetalning som givaren enligt inkomstskattelagen ska
dra av i inkomstslaget näringsverksamhet,

7. behållning på pensionssparkonto som ska avskattas enligt 58 kap. 33 §

inkomstskattelagen på grund av att pensionssparavtalet har upphört att gälla
eller att behållningen har tagits i anspråk vid utmätning, konkurs eller
ackord,

8. ersättning för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan tjänste-

resa som avses i 12 kap. 6 § inkomstskattelagen, eller vid sådan tillfällig
anställning eller sådant uppdrag som avses i 12 kap. 9 § samma lag, till den
del ersättningen överstiger

a) de schablonbelopp som anges i 12 kap. 6 a, 10�15, 17 och 21 §§

inkomstskattelagen, eller

b) den faktiska utgiften när det gäller kostnad för logi,
9. andra ersättningar för kostnader i tjänsten än de som avses i 8, till den

del ersättningen avser kostnader som det är uppenbart att mottagaren inte får
dra av vid beskattningen,

10. den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § inkomstskattelagen

när en medlem har gått ur en ekonomisk förening, och

11. annan kontant ersättning som betalas ut med anledning av tjänsten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

1 Prop. 2021/22:16, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46.
2 Senaste lydelse 2018:1164.

SFS

2021:1165

Publicerad
den

7 december 2021

background image

SFS

2021:1165

2

2. Lagen tillämpas första gången på kostnadsersättning vid arbete som

utförs efter den 31 december 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)