SFS 2021:1167 Lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

SFS2021-1167.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i

skattefrågor

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1998:189) om
förhandsbesked i skattefrågor ska ha följande lydelse.

5 § Efter ansökan av en enskild får förhandsbesked lämnas i en fråga som
avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för
sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Första stycket gäller även den som i större omfattning förbrukar eller

avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen om frågan rör beskattning
enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande för ansökningar som har

kommit in till Skatterättsnämnden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:20, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46.

SFS

2021:1167

Publicerad
den

7 december 2021