SFS 2021:1169 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2021-1169.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 37 kap. 7 a
och 9 a §§ och 53 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha
följande lydelse.

3 kap.
15 §
2 Med punktskatt avses skatt enligt

1. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
2. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på

pensionsmedel,

3. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

4. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
5. lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
6. lagen (1994:1776) om skatt på energi,
7. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
8. lagen (1999:673) om skatt på avfall,
9. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
10. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
11. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,
12. lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
13. lagen (2018:1139) om skatt på spel,
14. lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns, och
15. lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

7 kap.
1 §
3 Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana
varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt

till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b�
13 §§ samma lag,

1 Prop. 2021/22:20, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46.
2 Senaste lydelse 2020:37.
3 Senaste lydelse 2021:431.

SFS

2021:1169

Publicerad
den

7 december 2021

background image

SFS

2

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från

skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land

och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1�3 §§ mervärdesskattelagen
utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras
enligt 3, 4 eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter

tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i
det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv
2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap.

eller 9 kap. 9�13 §§ mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
b) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

c) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 eller 38 c § lagen

(1994:1563) om tobaksskatt,

d) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
e) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller

11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

f) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
g) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
h) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
i) 8 § 1, 2 eller 3 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss

elektronik,

j) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,
k) 6 § 1 eller 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga

produkter,

l) lagen (2018:1139) om skatt på spel,
m) lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns, eller
n) 4 § 1 lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,
10. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4�6 §§,
11. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning

så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats, och

12. den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig

ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålders-
pensionsavgift.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt

5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

37 kap.


7 a §4 Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av
punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 eller återbetalning av eller
kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 att lämna
uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat
riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av eller
kompensation för punktskatt.


4 Senaste lydelse 2021:431.

2021:1169

background image

SFS

3

9 a §5 Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara
bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan
juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift om en rättshandling med
någon annan.

Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av

att andra än den som föreläggs har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter
i en ansökan om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 §
1 eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses
i 53 kap. 5 § 2.

53 kap.


5 §6 Som beslut om punktskatt anses också

1. beslut om återbetalning av skatt enligt
a) 29, 30 eller 40 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
b) 28, 29 eller 30 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
c) 14 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
d) 13 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, eller
e) 12 § lagen (1999:673) om skatt på avfall, och
2. beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 5 a, 6,

8 a, 10 eller 11 § eller någon av bestämmelserna i 11 kap. 12�15 §§ lagen
(1994:1776) om skatt på energi.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande för förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Linda Bolund Thornell

(Finansdepartementet)


5 Senaste lydelse 2021:431.
6 Senaste lydelse 2020:626.

2021:1169