SFS 2021:1173 Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

SFS2021-1173.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i

försvarsunderrättelseverksamhet

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 2 a, 4, 7 och 12 a §§ lagen
(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska ha
följande lydelse.

1 §2 I försvarsunderrättelseverksamhet enligt lagen (2000:130) om för-
svarsunderrättelseverksamhet får den myndighet som regeringen bestämmer
(signalspaningsmyndigheten) inhämta signaler i elektronisk form vid signal-
spaning. Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får endast ske i de
fall regeringen eller en myndighet som anges i 4 § närmare har bestämt
inriktningen av signalspaningen.

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får ske endast i syfte att

kartlägga

1. yttre militära hot mot landet,
2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära

internationella insatser eller hot mot säkerheten för svenska intressen vid
genomförandet av sådana insatser,

3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan

grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella
intressen,

4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och

produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med
dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,
6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet,
7. främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen,
8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för

svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik, eller

9. sådana företeelser som avses i 1�8, men som inte riktas mot Sverige

eller rör svenska intressen, om det är nödvändigt för ett samarbete i
underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer som
signalspaningsmyndigheten deltar i.

Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler

i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att

1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utveck-

lingen och signalskyddet, samt

1 Prop. 2020/21:224, bet. 2021/22:FöU2, rskr. 2021/22:45.
2 Senaste lydelse 2009:967.

SFS

2021:1173

Publicerad
den

7 december 2021

background image

SFS

2021:1173

2

2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva

verksamhet enligt denna lag.

2 a §3 Inhämtning får inte avse signaler mellan en avsändare och mot-
tagare som båda befinner sig i Sverige. Om sådana signaler inte kan avskiljas
redan vid inhämtningen, ska upptagningen eller uppteckningen förstöras så
snart det står klart att sådana signaler har inhämtats. Kravet på förstöring
gäller även i fråga om upptagningar och uppteckningar som signalspanings-
myndigheten har fått från ett annat land eller en internationell organisation
inom ramen för ett internationellt samarbete.

Första stycket tillämpas inte i fråga om
1. signaler som utväxlas autonomt mellan tekniska system i sådana fall

där signalerna inte innehåller personuppgifter, eller

2. signaler som sänds från eller till utländsk militär personal, utländska

statsfartyg, statsluftfartyg eller militära fordon.

4 §4 I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet finns bestäm-
melser om regeringens och myndigheters inriktning av sådan verksamhet.
Inriktning av signalspaning får anges endast av regeringen, Regerings-
kansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa
avdelningen i Polismyndigheten.

Regeringen bestämmer inriktningen av sådan verksamhet som bedrivs

enligt 1 § andra stycket 9 och tredje stycket.

En inriktning av signalspaningen får inte avse endast en viss fysisk

person.

7 §5 En upptagning eller uppteckning av uppgifter som har inhämtats
enligt denna lag eller som signalspaningsmyndigheten har fått från ett annat
land eller en internationell organisation inom ramen för ett internationellt
samarbete ska omgående förstöras om innehållet

1. berör en viss fysisk person och har bedömts sakna betydelse för

verksamhet som avses i 1 §,

2. avser uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryck-

frihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen, eller som
omfattas av efterforskningsförbudet i 3 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen
eller 2 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen,

3. omfattar uppgifter i sådana meddelanden mellan en person som är

misstänkt för brott och hans eller hennes försvarare vilka skyddas enligt
27 kap. 22 § första stycket rättegångsbalken, eller

4. avser uppgifter lämnade under bikt eller enskild själavård, såvida det

inte finns synnerliga skäl att behandla uppgifterna för syften som anges i 1 §
andra stycket.

12 a § 6 I lagen (2021:1172) om behandling av personuppgifter vid
Försvarets radioanstalt finns ytterligare bestämmelser om behandlingen av
inhämtade personuppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

3 Senaste lydelse 2009:967.
4 Senaste lydelse 2014:691.
5 Senaste lydelse 2018:1918.
6 Senaste lydelse 2009:967.

background image

SFS

2021:1173

3

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)