SFS 2021:1175 Lag om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)

SFS2021-1175.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 § brottsdatalagen
(2018:1177) ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
Lagen gäller inte vid Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter
som rör nationell säkerhet eller om Polismyndigheten har övertagit en
arbetsuppgift som rör nationell säkerhet från Säkerhetspolisen.

Lagen gäller inte i verksamhet enligt lagen (2021:1171) om behandling av

personuppgifter vid Försvarsmakten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:224, bet. 2021/22:FöU2, rskr. 2021/22:45.

SFS

2021:1175

Publicerad
den

7 december 2021