SFS 2021:1178 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

SFS2021-1178.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för

fysioterapi

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att 4, 5, 6�7 a, 9 och 11 §§ förordningen (1994:1120)
om ersättning för fysioterapi1 ska ha följande lydelse.

4 §2 För annan fysioterapeutisk behandling än sådan som anges i 6 och
7 §§ lämnas normalarvode med högst de belopp som anges i tabellen. Nor-
malarvode lämnas under förutsättning att

1. fysioterapiersättning till en fysioterapeut och vikarie i dennes verk-

samhet sammanlagt under ett kalenderår inte överstiger det belopp för sam-
manlagt mottaget arvode som anges i tabellen, och

2. fysioterapeutens behandling i direkt kontakt med patienterna i genom-

snitt per kalendermånad uppgår till minst 25 minuter per besök för arvodes-
kategori A och till minst 20 minuter per besök för arvodeskategori B.

Normalarvode kronor

Sammanlagt mottaget

arvode kronor

Arvodeskategori A

400

1 025 910

Arvodeskategori B

400

1 429 020

5 §3 Om fysioterapiersättning till en fysioterapeut och vikarie i dennes
verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mot-
taget arvode enligt 4 §, lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder
med högst de belopp som anges i tabellen. Reducerat normalarvode lämnas
under förutsättning att summan av lämnat arvode till en fysioterapeut och
vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret inte överstiger det ersätt-
ningstak som anges i tabellen.

Reducerat normal-

arvode kronor

Ersättningstak kronor

Arvodeskategori A

201

1 275 180

Arvodeskategori B

201

1 798 450

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:1151.
2 Senaste lydelse 2021:19.
3 Senaste lydelse 2021:19.

SFS

2021:1178

Publicerad
den

7 december 2021

background image

2

SFS

2021:1178

6 §4 För enklare undersökningar och behandlingar, såsom enbart kondi-
tionstest, efterkontroll, apparatbehandling eller mindre omfattande tejpning
som utförs av fysioterapeuten eller under dennes överinseende, lämnas
enkelt arvode med högst 126 kronor per patientbesök. Under de förutsätt-
ningar som anges i 5 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 51 kronor.

6 a §5 För enklare telefonkonsultation lämnas enkelt arvode med 75 kronor
per samtal. Under de förutsättningar som anges i 5 § lämnas reducerat ar-
vode med högst 40 kronor.

7 §6 För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i andra
stycket lämnas särskilt arvode med högst 1 048 kronor för arvodes-
kategori A och högst 921 kronor för arvodeskategori B. Särskilt arvode
lämnas under förutsättning att den tid som går åt för denna åtgärd i direkt
kontakt med patienterna i genomsnitt per kalendermånad uppgår till minst
50 minuter per besök för arvodeskategori A och 40 minuter per besök för
arvodeskategori B.

Särskilt arvode lämnas för specifika insatser till
1. patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem,
2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen eller i cirkula-

tionssystemet,

3. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet,
4. patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på grund av reuma-

tisk sjukdom,

5. patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet,
6. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom, och
7. äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska funktionshinder.

7 a §7 Om fysioterapiersättning till en fysioterapeut eller vikarie i dennes
verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mot-
taget arvode enligt 4 §, lämnas reducerat särskilt arvode för de åtgärder som
anges i 7 § med högst 737 kronor för arvodeskategori A och högst 647 kro-
nor för arvodeskategori B. Reducerat särskilt arvode lämnas under förut-
sättning att summan av lämnat arvode till fysioterapeuten och vikarien under
kalenderåret inte överstiger det ersättningstak som anges i 5 §.

9 §8 Vid behandling i grupp, där fysioterapeutens behandlingsprogram rik-
tar sig till samtliga patienter i gruppen, vilka är i behov av samma typ av
behandling, lämnas enkelt arvode med 188 kronor för varje patient oberoen-
de av antalet patienter i gruppen. Under de förutsättningar som anges i 5 §
lämnas reducerat enkelt arvode med högst 75 kronor för varje patient.

11 §9 Till en fysioterapeut som har sin verksamhet inom ett särskilt stöd-
område lämnas tilläggsarvode med 75 kronor för behandlingsmässigt moti-
verade hembesök. Om flera personer ges fysioterapi vid ett besök lämnas
högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan
fysioterapeut ersättning med 36 kronor.

4 Senaste lydelse 2021:19.
5 Senaste lydelse 2021:19.
6 Senaste lydelse 2021:19.
7 Senaste lydelse 2021:19.
8 Senaste lydelse 2021:19.
9 Senaste lydelse 2021:19.

background image

3

SFS

2021:1178

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för behandling som har lämnats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)