SFS 2021:1180 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

SFS2021-1180.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1121) om

läkarvårdsersättning

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att 5 a § förordningen (1994:1121) om läkarvårds-
ersättning1 ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för vård som avser

tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av 5 a § 2020:330.

SFS

2021:1180

Publicerad
den

7 december 2021