SFS 2021:1181 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

SFS2021-1181.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1121) om

läkarvårdsersättning

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7, 7 a, 9, 10 och 11 §§ och bilaga 1 till
förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

5 §1 Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning
att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verk-
samhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i
tabellen.

Läkare

Normal-

arvode

kronor

Tids-

åtgång

minuter

Sammanlagt

mottaget

arvode kronor

Allmänmedicin

900

25

2 858 000

Anestesi och intensivvård

900

20

3 332 000

Barnmedicinska specialiteter

1 086

30

2 734 000

Hud- och könssjukdomar

900

20

3 261 000

Invärtesmedicinska specialiteter

m.m.

934

25

2 955 000

Reumatologi

1 366

35

2 726 000

Vissa opererande specialiteter

934

20

3 455 000

Obstetrik och gynekologi

1 158

25

3 341 000

Psykiatriska specialiteter

1 602

50

2 238 000

�gonsjukdomar

1 007

25

3 255 000

�ron-, näs- och halssjukdomar

m.m.

934

20

3 453 000

Onkologi

934

25

2 837 000

Neurologi

1 485

35

3 121 000

Läkare utan specialistkompetens

530

20

1 830 000

6 §2 Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet
sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode en-

1 Senaste lydelse 2021:20.
2 Senaste lydelse 2021:20.

SFS

2021:1181

Publicerad
den

7 december 2021

background image

2

SFS

ligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de
belopp som anges i tabellen.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av läm-

nat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår
inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

Reducerat

normalarvode

kronor

Ersättningstak

kronor

Allmänmedicin

449

3 533 000

Anestesi och intensivvård

449

5 214 000

Barnmedicinska specialiteter

542

3 628 000

Hud- och könssjukdomar

449

4 373 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

471

3 911 000

Reumatologi

682

3 999 000

Vissa opererande specialiteter

472

5 347 000

Obstetrik och gynekologi

584

4 481 000

Psykiatriska specialiteter

801

2 971 000

�gonsjukdomar

503

4 728 000

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

472

4 572 000

Onkologi

472

3 924 000

Neurologi

741

4 229 000

Läkare utan specialistkompetens

265

2 492 000


7 §3 För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som an-
ges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas
enkelt arvode med högst 299 kronor. Under de förutsättningar som anges i
6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 145 kronor.

7 a §4 Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt
arvode med 177 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas
reducerat enkelt arvode med högst 89 kronor.

9 §5 För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad
psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 1 034 kronor om behand-
lingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de
förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst
520 kronor.

10 §6 För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort
eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett
arvode om 914 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett ar-
vode om 459 kronor. Arvodet om 459 kronor lämnas dock även om ersätt-
ningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning

3 Senaste lydelse 2021:20.
4 Senaste lydelse 2021:20.
5 Senaste lydelse 2021:20.
6 Senaste lydelse 2021:20.

2021:1181

background image

3

SFS

av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och
uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i
annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 472 kronor

utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första be-
hovet av kemiska medel med 483 kronor utöver arvodet enligt första stycket.
Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan
kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preven-

tivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt

mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

11 §7 Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde
lämnas tilläggsarvode med 299 kronor för medicinskt motiverade hem-
besök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggs-
arvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den
ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 24 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)


7 Senaste lydelse 2021:20.

2021:1181

background image

4

SFS

Bilaga 18


Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt

arvode enligt 8 §

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

Anestesi och intensivvård m.m.

101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstill-

försel (inkluderar övervakning efter in-
grepp)

2 787

2 242

102 Regional anestesi

2 391

1 908

103 Perioperativ anestesivård � innefattande

preoperativ bedömning, inhalationsanestesi
eller balanserad intravenös anestesi samt
tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp 5 044

4 028

104 Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad

(inkluderar övervakning efter ingrepp)

3 084

2 454

105 Ganglieblockad eller intravenös

sympaticusblockad. Anläggande av
DCS/ryggmärgsnära elstimulering

3 246

2 601

106 Smärtanalys. Förbehållet specialister i

smärtlindring.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient

1 760

1 412

107 Nervblockad med ledning av nervstimulator

eller ultraljud

2 639

2 106

108 Triggerpunktsblockad

1 315

1 066

109 Algologisk känselundersökning, kvantitativ

(QST).

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 760

1 412

Invärtesmedicinska specialiteter

202 Ultraljud, duplex carotis.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 095

1 684

203 Pacemakerkontroll med programmerare.

Funktionstestning innefattande mätning och
analys av stimulationströsklar och sensitivi-
tetsnivåer samt statistik. Bedömning av
batteristatus

2 095

1 684


8 Senaste lydelse 2021:20.

2021:1181

background image

5

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

207 Demensutredning som omfattar kognitiv

anamnes, kognitivt status (inklusive Mini
Mental Test tillsammans med klocktest),
laboratorietester för uteslutande av sjukdom
som ger demensliknande symtom, samt
initialt EKG och remittering till CT eller
MR hjärna.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 820

1 460

208 Omfattande arteriell utredning.

Utförlig anamnes inriktad på cirkulations-
störning. BT-mätning i båda armar och ben
med manschett och Doppler. Beräkning av
ankle-brachial index. Sammanfattande utlåt-
ande och riskbedömning.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 095

1 684

210 Insättande av insulinbehandling med pump.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient

2 095

1 684

214 Eko-Doppler, färg-Doppler.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 812

2 242

215 Bandspelar-EKG (långtids-EKG).

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 256

1 809

217 Stress-eko.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 937

2 355

218 Datoriserat medicinskt arbetsprov.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 256

1 809

219 Digital monitorering av blodtryck utanför

mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 971

1 573

220 Dynamisk spirometri med bronkodilatation

vid utredningar och vid uppföljning av
astmapatient. Dynamisk spirometri utan
bronkodilatation vid kontroll av KOL-
patient men med saturationsmätning.

2021:1181

background image

6

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 971

1 573

221 Omfattande allergologisk utredning.

Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning in-
klusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient men om behov av
olika testserier uppkommer högst två
gånger per år och patient

1 971

1 573

222 Videocoloskopi

5 044

4 028

223 Videogastroskopi

3 556

2 850

224 Videosigmoideoskopi

3 926

3 146

225 Om polypektomi utförs vid coloskopi,

sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas
ytterligare ersättning om

644

521

226 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

2 095

1 684

Reumatologi

227 Behandling (inte intravenös) med TNF-

blockerare, immunmodulerande preparat
eller cytostatikapreparat. Avser inte korti-
son eller metotrexat

1 863

930

228 Intravenös behandling med TNF-blocker-

are, immunmodulerande preparat eller
cytostatikapreparat

2 664

2 131

229 Ledinjektion under sterila betingelser med

samtidig tappning av led eller administra-
tion av kortison i tre eller flera leder

2 665

2 131

Vissa opererande specialiteter

301 Sfincterotomi eller dilatation på grund av

analfissur

eller kontraktur

2 812

2 242

302 Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

1 971

1 573

303 Excision av pilonidalsinus

3 246

2 601

304 Operation av gynecomasti

3 246

2 601

Tillägg för bilateral operation

2 433

1 958

305 Operation av tumör i ben, brosk eller under-

hud

2 664

2 131

306 Exstirpation av mjukdelstumörer i head and

neckområdet

3 084

2 453

2021:1181

background image

7

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

307 Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

3 246

2 601

308 Operation av hydrocele

2 812

2 242

309 Sutur av collateralligament

2 812

2 242

312 Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

3 556

2 850

313 Cystoskopi

2 527

2 018

314 Senskideklyvning

3 084

2 454

För varje tillkommande senskideklyvning

2 317

1 847

315 Operation av analabscess eller fistel eller

båda, samt operation av hemorrojder och
slemhinneprolaps (gäller inte gummirings-
ligatur)

3 246

2 601

318 Operation av varicer innebärande minst fyra

hudincisioner eller minst två perforantliga-
turer, eller stripping av saphena magna på
underbenet

2 812

2 242

319 Vasectomi

2 937

2 355

320 Borttagande av osteosyntesmaterial

3 246

2 601

321 Exstirpation av ganglion, bursa

4 212

3 382

322 Synovectomi i smärre leder

3 372

2 700

324 Dorsal tenosynovectomi i handled samt

eventuell sentransferering

3 838

3 048

325 Excision av dupuytrens contractur,

ett finger

4 212

3 382

För varje tillkommande finger

3 084

2 454

326 Sentransferering

3 838

3 048

327 Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion.

Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri
transplantation av hudtransplantat eller
sammansatt transplantat och korrektion av
medfödd defekt av mer betydande omfatt-
ning hos barn

4 783

3 838

328 Operation av malign hudtumör inklusive

basaliom och hudförändringar med PAD-
verifierade atypier. Vidgad excision efter
tidigare operation av tumör enligt ovan

2 812

2 242

329 Hud- eller ärrplastik inklusive fotodoku-

mentation där tidigare ärrbildning är om-
fattande och utgör ett patologiskt tillstånd

3 556

2 850

330 Falangresektion vid hammartå,

avmejsling av exostos

3 556

2 850

2021:1181

background image

8

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

För varje tillkommande tå

2 688

2 143

332 Neurolys medelst kirurgisk intervention av

carpaltunnelsyndrom eller exstirpation av
Mortons neurom.

4 212

3 382

Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom
enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons
neurom lämnas 75 % av ersättningen för
den andra operationen.

Om neurolys medelst kirurgisk intervention
av carpaltunnelsyndrom enligt åtgärd 332
utföres på både medianus samt ulnaris
lämnas 75 % av ersättningen för den andra
operationen

3 158

2 537

334 Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 812

2 242

335 Excision av tre eller flera hudtumörer med

hudsutur

1 971

1 573

336 Operation av varicer med hög underbind-

ning och resektion av saphena magna
och/eller ligatur och resektion av saphena
parva samt eventuella exstirpationer

5 203

4 162

337 Urodynamisk undersökning. Härmed avses

en kombinerad urinflödesmätning med hjälp
av särskild apparatur och ultraljudsmätning
av residualurin.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 937

2 355

338 Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid

behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell menisk-
resektion. �ndamålsenlig utrustning ska
finnas inklusive digital lagring av opera-
tionsfynd

5 462

4 372

339 Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk

kateter

1 820

1 460

340 TUR-B vid G1-tumörer

3 926

3 146

341 Endoskopisk strikturbehandling

3 246

2 601

342 Lithotripsi, blåsevakuering

3 246

2 601

343 Sondering av uretra hos man

2 256

1 809

345 Operation av uretracaruncel eller skeneit

3 246

2 601

346 Operation av intrauretrala condylom

2 267

1 809

347 Operation av ljumskbråck

7 172

5 735

348 Operation av epigastricabråck

5 044

4 028

349 Operation av navelbråck

6 454

5 153

2021:1181

background image

9

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

350 Excision med sutur av ögonlockstumör

2 812

2 242

351 Radikaloperation av nageltrång med resek-

tion av nagelroten

1 971

1 573

För varje tillkommande tå

1 474

1 176

352 Provexcision från arteria temporalis

1 971

1 573

353 Videogastroskopi

3 556

2 850

354 Videocoloskopi

5 044

4 028

355 Videosigmoideoskopi

3 926

3 146

356 Hallux valgusoperation (inte enbart avmejs-

ling), hallux rigidusoperation (debasering,
cheilectomi), korrektionsosteotomi meta-
tarsalben, falang

4 783

3 828

För varje tillkommande åtgärd

3 566

2 862

357 Led- och senkirurgi. Resektion av metatar-

salbenhuvud, tenolys eller excision av par-
tiell ruptur

4 362

3 483

För varje tillkommande åtgärd

3 270

2 613

358 Operation av synstörande dermatochaloasis 2 812

2 242

Tillägg för bilateral operation

2 118

1 698

360 Om åtgärd inom gruppen opererande spe-

cialiteter utförs genom regional anestesi
som lagts av den opererande läkaren själv
lämnas ytterligare ersättning. �&tgärden kan
inte användas vid infiltrationsanestesi eller
vid ledningsanestesi av finger och tå eller
vid cystoskopi eller prostatabiopsi

1 832

1 474

361 Om polypektomi utförs vid coloskopi,

sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas
ytterligare ersättning om

644

521

362 TRUL och prostatabiopsi

2 812

2 242

363 Blåshalsincision

4 783

3 828

364 Ablatio testis i lokal anestesi

4 783

3 828

366 Artrodes inklusive internfixation av stortå

5 338

4 261

367 Artrodes inklusive internfixation av finger-

led och småtår

4 783

3 828

För varje tillkommande tå/finger

3 578

2 862

368 CMC 1 interpositionsplastik

4 783

3 828

369 Transrektalt ultraljud.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 391

1 908

2021:1181

background image

10

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

370 Testisbiopsi

2 812

2 242

371 Videocystoskopi

3 926

3 146

�&tgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid
samma operationstillfälle.

380 När 330 är en tillkommande åtgärd

2 677

2 143

381 När 356 är en tillkommande åtgärd

3 592

2 862

382 När 357 är en tillkommande åtgärd

3 270

2 627

383 När 367 är en tillkommande åtgärd

3 593

2 862

�&tgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid
samma besökstillfälle.

386 När 314 är en tillkommande åtgärd

2 317

1 847

387 När 332 är en tillkommande åtgärd

3 171

2 550

388 Om injektion av botulinumtoxin utförs vid

cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om 644

521

389 Behandling av analfissur med botulinum-

toxin. Läkemedlet ska rekvireras och inte
förskrivas på recept

3 998

3 199

Obstetrik och gynekologi

401 Exeres eller vacuumaspiration av spontan-

abort

2 812

2 242

402 Fraktioniserad abrasio

2 812

2 242

403 Hysteroskopi

2 812

2 242

404 Om polypektomi utförs vid hysteroskopi

lämnas ytterligare ersättning om

644

521

405 Diatermiloop-/laserkonisering

2 812

2 242

406 Abortingrepp

3 372

2 700

407 Cystoskopi

2 527

2 018

408 Medicinsk abort (inklusive läkemedel)

4 783

3 828

409 Om åtgärd inom gruppen obstetrik och

gynekologi utförs med PCB lämnas ytter-
ligare ersättning om

1 971

1 573

410 Kolposkopi med provexcision vid utredning

av precancerösa och andra epitelförändring-
ar cervix, i vagina och vulva

1 971

1 573

412 Hydrosonografi av uterus

1 971

1 573

413 Operation av Bartolinicystafenestrering/

exstirpation

1 971

1 573

414 Inkontinensutredning, träning av patient och

tillhandahållande av vaginalt inlägg.

2021:1181

background image

11

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 812

2 242

415 Endometriebiopsi

2 192

1 760

416 Tubarundersökning med ultraljud. Inne-

fattar genomspolning med särskild kontrast

4 783

3 828

417 Om injektion av botulinumtoxin utförs vid

cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om 644

521

�gonsjukdomar

501 Pachymetri

1 624

1 301

502 Nedläggning av silikongummislang

2 937

2 355

503 Operation av pterygium

2 937

2 355

504 Excision av tumör i conj./ögonlock

2 391

1 908

505 Enklare tårvägsplastik

2 391

1 908

506 Operation av ektropion

2 937

2 355

507 Operation av entropion

2 937

2 355

508 Operation av ptos

5 044

4 028

510 Excision med sutur av ögonlockstumör

2 812

2 242

Tillägg för bilateral operation

2 118

1 698

511 Operation av synstörande dermatochalasis

2 812

2 242

Tillägg för bilateral operation

2 118

1 698

512 Fotokoagulering/laserbehandling, främre

segmentet

2 256

1 809

513 Fotokoagulering/laserbehandling, bakre

segmentet

2 812

2 242

514 Synfältsundersökning bilateralt med dator-

perimetri eller Goldman

1 624

1 301

515 �gonbottenfotografering bilateralt med

fotodokumentation alternativt Optisk
Coherens Tomografi

1 624

1 301

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

601 Punktion och spolning av bihåla

1 820

1 460

602 Omfattande sömnapnéundersökning.

Detaljerad anamnes beträffande snarkning,
andningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet,
alkoholvanor samt vikt. Fiberskopi av övre
luftvägar. Tolkning av resultat av sömn-
registrering. Rådgivning och behandlings-
förslag.

2021:1181

background image

12

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 256

1 809

604 nCPAP-inträning, standard (med nonin-

vasivbehandling)

2 256

1 809

605 FESS (funktionell endoskopisk kirurgi).

Modern näs- och bihålekirurgi som kräver
speciella kirurgiska instrument samt optik
med ljuskälla

3 372

2 700

606 Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 812

2 242

607 Permanent transmyringealt dränage

2 937

2 355

608 Larynxundersökning inkluderande strobo-

skopi med videodokumentation

2 812

2 242

609 Exstirpation av mjukdelstumörer i head and

neckområdet

3 084

2 454

610 Otoneurologisk undersökning inklusive

videonystagmoskopi

3 246

2 601

611 Omfattande allergologisk utredning.

Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/ specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning in-
klusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient men om behov av
olika testserier uppkommer högst två
gånger per år och patient

1 971

1 573

612 Dynamisk spirometri med bronkodilatation

vid utredningar och vid uppföljning av
astmapatient. Dynamisk spirometri utan
bronkodilatation vid kontroll av KOL-
patient men med saturationsmätning.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 971

1 573

613 Omfattande sväljfunktionsanalys.

Funktionell undersökning av sväljningen
med fiberskop då patienten sväljer 4 olika
konsistenser från tjockt till helt vattentunt.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 328

1 859

2021:1181

background image

13

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

614 Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion

inom huvud-hals-området. Hit ska hänföras
t.ex. lambåplastik, fri transplantation av
hudtransplantat eller sammansatt trans-
plantat och korrektion av medfödd defekt
av mer betydande omfattning hos barn

4 783

3 838

615 Operation inom huvud-hals-området av

malign hudtumör inkl. basaliom och hudför-
ändringar med PAD-verifierade atypier.
Vidgad excision efter tidigare operation av
tumör enligt ovan

2 812

2 242

616 Excision inom huvud-hals-området av tre

eller flera hudtumörer med hudsutur

1 971

1 573

Onkologi m.m.

701 Intravenös cytostatikabehandling

2 391

1 908

Neurologi

801 EMG och ENeG med undersökning av

lämpligt antal muskler och nerver som
bedöms nödvändig för frågeställningen

3 372

2 700

802 Ultraljud, duplex carotis.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 095

1 684

803 Apomorfinbehandling.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient

2 887

2 305

804 Demensutredning som omfattar kognitiv

anamnes, kognitivt status (inkl. Mini
Mental Test tillsammans med klocktest),
laboratorietester för uteslutande av sjukdom
som ger demensliknande symtom, samt
initialt EKG och remittering till CT eller
MR hjärna.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 820

1 460

805 Digital monitorering av blodtryck utanför

mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 971

1 573

2021:1181

background image

14

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

Hud- och könssjukdomar

901 Fotokemoterapi med PUVA, behandling

med B-ljus, Buckybehandling eller PDT,
avser första besöket

1 971

1 573

902 Omfattande kirurgisk behandling av multi-

pla hudtumörer med kryokirurgi eller kom-
binationsteknik eller excision/sutur av tre
hudtumörer

2 812

2 242

903 Operation av malign hudtumör inklusive

basaliom och hudförändringar med PAD-
verifierade atypier. Vidgad excision efter
tidigare operation av tumör enligt ovan

2 812

2 242

905 Omfattande allergologisk utredning.

Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning in-
klusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient men om behov av
olika testserier uppkommer högst två
gånger per år och patient

1 971

1 573

906 Behandling med TNF-blockerare, immun-

modulerande preparat, cytostatikapreparat
eller retinoider.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient

2 664

2 131

907 Operation av tumör i underhud

2 664

2 131

908 Exstirpation av mjukdelstumörer i head and

neckområdet

3 084

2 453

Psykiatriska specialiteter

951 Gruppterapi/familjeterapi för högst sex

patienter

767/patient 620/patient

952 För ytterligare högst två patienter

434/patient 359/patient

953 Besök överstigande 2 x 50 minuter

3 246

2 601

Barnmedicinska specialiteter

961 Gastroskopi

2 256

1 809

962 Datoriserat medicinskt arbetsprov.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 256

1 809

2021:1181

background image

15

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

963 Dynamisk spirometri med bronkodilatation

vid utredningar och vid uppföljning av
astmapatient, eller dynamisk spirometri
efter ansträngningsprovokation.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 971

1 573

964 Omfattande allergologisk utredning.

Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning in-
klusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient men om behov av
olika testserier uppkommer högst två
gånger per år och patient

1 971

1 573

965 Inhalationsbehandling av akut astma/

obstruktiv bronchit

2 095

1 684

966 Initial bedömning av barn med befarad

neuropsykiatrisk störning/utvecklingsstör-
ning. Tidsåtgång minst 90 minuter per
besök.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

3 184

2 550

Allmänmedicin

971 Demensutredning som omfattar kognitiv

anamnes, kognitivt status (inkl. Mini
Mental Test tillsammans med klocktest),
laboratorietester för uteslutande av sjukdom
som ger demensliknande symtom, samt
initialt EKG och remittering till CT eller
MR hjärna.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 820

1 460

972 Digital monitorering av blodtryck utanför

mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 971

1 573

973 Dynamisk spirometri med bronkodilatation

vid utredningar och vid uppföljning av
astmapatient. Dynamisk spirometri utan
bronkodilatation vid kontroll av KOL-
patient men med saturationsmätning.

2021:1181

background image

16

SFS

�&tgärder

Arvode

kronor

Reducerat

arvode

kronor

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 971

1 573

974 Omfattande allergologisk utredning.

Noggrann anamnes, provtagning med prick-
test, epicutantest eller serum-IgE/specifika
IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning in-
klusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient men om behov av
olika testserier uppkommer högst två
gånger per år och patient

1 971

1 573

975 Excision av tre eller flera hudtumörer med

hudsutur

1 971

1 573

976 Radikaloperation av nageltrång med resek-

tion av nagelroten

1 971

1 573

977 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

2 095

1 684

978 Bandspelar-EKG (långtids-EKG).

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 256

1 809

979 Datoriserat medicinskt arbetsprov.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 256

1 809

2021:1181