SFS 2021:1183 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2021-1183.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen
(2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

SFS 2021:

1183

Publicerad
den

7 december 2021

background image

2

SFS 2021:

1183

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

33. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn enligt läkemedelslagen
(2015:315) eller enligt motsvaran-
de äldre föreskrifter, tillståndsgiv-
ning och tillsyn enligt lagen
(2006:496) om blodsäkerhet och
lagen (2008:286) om kvalitets- och
säkerhetsnormer vid hantering av
mänskliga vävnader och celler,
tillståndsgivning och tillsyn enligt
lagen (2009:366) om handel med
läkemedel eller enligt motsvarande
äldre föreskrifter, tillsyn enligt
rådets förordning (EG) nr 953/2003
av den 26 maj 2003 om förhindran-
de av att handeln med vissa viktiga
mediciner avleds till Europeiska
unionen, tillsyn enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG)
nr 726/2004 av den 31 mars 2004
om inrättande av gemenskapsför-
faranden för godkännande av och
tillsyn över humanläkemedel och
veterinärmedicinska läkemedel samt
om inrättande av en europeisk läke-
medelsmyndighet eller enligt mot-
svarande äldre föreskrifter, tillsyn
enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 816/2006 av
den 17 maj 2006 om tvångslicen-
siering av patent för tillverkning av
läkemedelsprodukter för export till
länder med folkhälsoproblem, till-
syn enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1901/2006
av den 12 december 2006 om läke-
medel för pediatrisk användning
och om ändring av förordning
(EEG) nr 1768/92, direktiv
2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG
och förordning (EG) nr 726/2004,
utredning, tillståndsgivning och till-
syn enligt lagen (2021:600) med
kompletterande bestämmelser till
EU:s förordning om medicin-
tekniska produkter, utredning, till-

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i tillsyns-
verksamheten över produktsäker-
heten hos varor som är avsedda för
konsumenter eller kan antas komma
att användas av konsumenter eller
för uppgifter i verksamheten med
utredning, tillståndsgivning och till-
syn som avser kliniska prövningar,
om intresset av allmän kännedom
om förhållande som rör risk för
skada på person har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i tillsyns-
verksamheten av Europaparla-
mentets och rådets förordning
(EU) 2017/745 av den 5 april 2017
om medicintekniska produkter, om
ändring av direktiv 2001/83/EG,
förordning (EG) nr 178/2002 och
förordning (EG) nr 1223/2009 och
om upphävande av rådets direktiv
90/385/EEG och 93/42/EEG och av
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/746 av den
5 april 2017 om medicintekniska
produkter för in vitro-diagnostik
och om upphävande av direktiv
98/79/EG och kommissionens be-
slut 2010/227/EU, om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör människors hälsa, miljön
eller redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har sådan
vikt att uppgiften bör lämnas ut

sekretessen

enligt

9 §

första

stycket 1 gäller inte för uppgifter
som ska offentliggöras enligt 2 kap.
18 §

läkemedelsförordningen

(2015:458)

1 Senaste lydelse 2021:1068.

background image

3

SFS 2021:

1183

ståndsgivning och tillsyn enligt
Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2017/745 av den
5 april 2017 om medicintekniska
produkter, om ändring av direktiv
2001/83/EG, förordning (EG) nr
178/2002 och förordning (EG) nr
1223/2009 och om upphävande av
rådets direktiv 90/385/EEG och
93/42/EEG, utredning, tillstånds-
givning och tillsyn enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/746 av den 5 april 2017
om medicintekniska produkter för
in vitro-diagnostik och om upphäv-
ande av direktiv 98/79/EG och kom-
missionens beslut 2010/227/EU
samt utredning, tillståndsgivning
och tillsyn enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU)
nr 536/2014 av den 16 april 2014
om kliniska prövningar av human-
läkemedel och om upphävande av
direktiv 2001/20/EG

99. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn hos Post- och telestyrelsen
samt stöd enligt förordningen
(2018:1300) om statligt stöd för
driftsäkra och robusta elektroniska
kommunikationer,

förordningen

(2020:266) om statligt stöd för
utbyggnad av bredbandsinfrastruktur
och förordningen (2021:975) om
statligt stöd för bättre mobil upp-
koppling för resenärer i fjärrtågs-
trafik

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

155. utredning och tillståndsgivning
enligt förordningen (2018:1462) om
producentansvar för förpackningar
eller enligt motsvarande äldre före-
skrifter samt tillsyn enligt miljötill-
synsförordningen (2011:13) i fråga
om förpackningar

sekretessen enligt 9 § första stycket
1 gäller inte om intresset av allmän
kännedom om något förhållande
som rör människors hälsa, miljön,
redligheten i handeln eller ett lik-
nande allmänintresse har sådan vikt
att uppgiften bör lämnas ut

156. utredning enligt förordningen
(2005:220) om retursystem för
plastflaskor och metallburkar, för-
ordningen (2021:996) om engångs-
produkter, förordningen (2021:998)

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte om intresset av allmän
kännedom om något förhållande
som rör människors hälsa, miljön,
redligheten i handeln eller ett lik-

background image

4

SFS 2021:

1183

om producentansvar för vissa
tobaksvaror och filter, förordningen
(2021:999) om producentansvar för
ballonger, förordningen (2021:1000)
om producentansvar för våtservetter,
förordningen (2021:1001) om pro-
ducentansvar för fiskeredskap eller
förordningen (2021:1002) om ned-
skräpningsavgifter och tillsyn enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13)
i fråga om sådana produkter

nande allmänintresse har sådan vikt
att uppgiften bör lämnas ut

168. tillsyn enligt lagen (2021:787)
om klimatdeklaration för byggnader

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden