SFS 2021:1184 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-1184.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 42 kap. 9 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

42 kap.
9 §
2 Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden hos

1. kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas

författningsskyddande verksamhet i dess verksamhet för sådan granskning,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider skada eller men,

2. kommissionen för utvärdering av nationell krishanteringsförmåga med

anledning av naturkatastrofen i Asien i dess verksamhet för sådan
utvärdering, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
denne lider skada eller men om uppgiften röjs, eller

3. kommissionen för granskning av regeringens, Utrikesdepartementets

och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av två svenska
medborgare i utlandet (UD 2021:01) i dess verksamhet för sådan
granskning, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:30, bet. 2021/22:KU8, rskr. 2021/22:35.
2 Senaste lydelse 2009:612.

SFS

2021:1184

Publicerad
den

8 december 2021