SFS 2021:1187 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

SFS2021-1187.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar

om Schengens informationssystem

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna lag kompletterar

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den

28 november 2018 om användning av Schengens informationssystem för
återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlems-
staterna,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den

28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informa-
tionssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av
konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upp-
hävande av förordning (EG) nr 1987/2006, och

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den

28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informa-
tionssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete,
om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upp-
hävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006
och kommissionens beslut 2010/261/EU.

Termer och uttryck i lagen har samma betydelse som i EU:s förordningar

om Schengens informationssystem.

Förhållandet till annan reglering
2 §
Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177).

3 § Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdata-
lagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-
ordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om

1 Prop. 2020/21:222, bet. 2021/22:JuU9, rskr. 2021/22:59.

SFS

2021:1187

Publicerad
den

9 december 2021

background image

SFS

2021:1187

2

inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslut-
ning till lagen.

Ett svenskt register som ska vara en del av Schengens

informationssystem
4 §
Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett
register som ska vara den svenska nationella delen av Schengens informa-
tionssystem.

�ven Migrationsverket ansvarar för att i vissa fall föra in, uppdatera och

radera registreringar i den svenska nationella delen av Schengens informa-
tionssystem. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen med-
dela föreskrifter om att Migrationsverket i vissa fall får föra in, uppdatera
och radera registreringar i den nationella delen av Schengens informations-
system.

Personuppgiftsansvar
5 §
Polismyndigheten respektive Migrationsverket är personuppgiftsansvarig
för den behandling av personuppgifter i den svenska nationella delen av
Schengens informationssystem som myndigheten utför.

Tillåten behandling
6 §
Polismyndigheten och Migrationsverket får föra in uppgifter i registret
endast om behandling av motsvarande slag av uppgifter är tillåten enligt
någon annan författning.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Genom lagen upphävs lagen (2000:344) om Schengens informations-

system.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)