SFS 2021:1188 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

SFS2021-1188.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar

om Schengens informationssystem

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning kompletterar

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den

28 november 2018 om användning av Schengens informationssystem för
återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlems-
staterna, här benämnd återvändandeförordningen,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den

28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens
informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring
av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och
upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006, här benämnd gräns-
förordningen, och

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den

28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens
informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt
samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU, här benämnd polis-
förordningen.

Förordningarna benämns gemensamt EU:s förordningar om Schengens

informationssystem.

Förordningen innehåller även bestämmelser som kompletterar lagen

(2021:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om
Schengens informationssystem.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Användning av termer och uttryck
2 §
Termer och uttryck i förordningen har samma betydelse som i EU:s
förordningar om Schengens informationssystem.

Flaggning

3 § Om det enligt artikel 24 i polisförordningen finns hinder mot att i
Sverige verkställa en begäran från en annan stat, ska Polismyndigheten hos
den andra staten kräva att registreringen ska förses med en flagga.

SFS

2021:1188

Publicerad
den

9 december 2021

background image

SFS

2

�&klagare är behöriga att enligt artikel 25.2 i polisförordningen begära att

Polismyndigheten hos en annan stat ska kräva att en registrering om
gripande för överlämnande ska förses med en flagga.

Registreringar i den nationella delen av Schengens informationssystem
4 §
Migrationsverket ansvarar för att föra in registreringar om
återvändande enligt artikel 3 i återvändandeförordningen och att uppdatera
sådana registreringar

1. som har sin grund i myndighetens beslut om avvisning eller utvisning,

och

2. när en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen beslutar om

avvisning eller utvisning enligt 8 kap. 27 § tredje stycket utlänningslagen
(2005:716).

Migrationsverket ansvarar även för att uppdatera registreringar om

återvändande

1. vid överklagande av Polismyndighetens beslut om avvisning enligt

14 kap. 2 § första meningen utlänningslagen, och

2. när utlänningen ansöker om upphävande av en allmän domstols beslut

om utvisning enligt 12 kap. 16 a § utlänningslagen.

5 § På begäran av en åklagare ska Polismyndigheten föra in en registrering
om en person som är efterlyst för att gripas och överlämnas eller utlämnas.

6 § Polismyndigheten ska särskilt överväga att föra in en registrering om
en försvunnen person eller en sårbar person som ska hindras från att resa,
om det finns ett beslut om omhändertagande enligt

1. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
2. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
3. lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
4. 21 kap. 10 § föräldrabalken, eller
5. 19 eller 20 § lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av

utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn.

7 § På begäran av en åklagare eller en allmän domstol ska Polis-
myndigheten föra in en registrering om en person som söks för att delta i ett
rättsligt förfarande. �ven Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse
får begära att en sådan registrering görs om det är fråga om en person som
ska delges en kallelse att inställa sig för verkställighet av ett frihets-
berövande straff.

En registrering om en person som söks för att delta i ett rättsligt förfarande

får även avse en person som ska delges ett föreläggande av ordningsbot eller
ett strafföreläggande.

8 §
På begäran av en åklagare, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kust-
bevakningen får Polismyndigheten föra in en registrering om att en person
eller ett föremål söks för diskret kontroll eller undersökningskontroll i syfte
att förebygga och utreda brott eller förebygga hot mot den allmänna
säkerheten.

På begäran av Kriminalvården eller Statens institutionsstyrelse får Polis-

myndigheten föra in en registrering som avses i första stycket och som syftar
till att få information som är nödvändig för att verkställa ett fängelsestraff
eller en annan frihetsberövande åtgärd.

2021:1188

background image

SFS

3

9 § På begäran av en åklagare eller Säkerhetspolisen får Polismyndigheten
föra in en registrering om ett föremål som ska tas i beslag eller användas
som bevis i brottmål.

10 § På begäran av en åklagare, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kust-
bevakningen får Polismyndigheten föra in en registrering om en okänd
efterlyst person som söks för identifiering.

Rätt att få uppgifter ur registret
11 §
Följande myndigheter ska ha åtkomst till uppgifter som förts in i SIS
och rätt att söka i sådana uppgifter direkt eller i en kopia för följande syften:

1. Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Migrationsverket

när de utför gränskontroller eller bistår vid sådan verksamhet.

2. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, åklagarmyndigheter, Tullverket

och Kustbevakningen när de utför andra kontroller än gränskontroller.

3. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, åklagarmyndigheter, Tullverket,

Kustbevakningen och Skatteverket när de vidtar åtgärder i sin verksamhet
för att förebygga, förhindra, avslöja, utreda eller lagföra terroristbrott eller
andra grova brott.

4. Polismyndigheten, Migrationsverket, Regeringskansliet och utlands-

myndigheter när de prövar ärenden om tredjelandsmedborgares inresa och
vistelse i Sverige, även när det gäller ärenden om uppehållstillstånd, natio-
nella viseringar, utvisning, avvisning och återreseförbud, och när dessa
myndigheter utför kontroller av tredjelandsmedborgare som olagligen reser
in i eller vistas i Sverige.

5. Säkerhetspolisen när myndigheten utför säkerhetskontroller av

tredjelandsmedborgare som ansöker om internationellt skydd.

6. Migrationsverket och utlandsmyndigheter när de prövar ärenden om

Schengenviseringar. Denna rätt inkluderar rätt till åtkomst till registreringar
i SIS om eftersökta handlingar enligt artikel 38.2 k och l i polisförordningen.

7. Migrationsverket när myndigheten prövar ansökningar om

medborgarskap.

8. Transportstyrelsen, i egenskap av fordonsregistreringsenhet och regi-

streringsenhet för fartyg och luftfartyg, för sådana uppgifter och för de syften
som anges i artikel 45 och 46 i polisförordningen.

9. Polismyndigheten, i egenskap av registreringsmyndighet för skjut-

vapen, för sådana uppgifter och för de syften som anges i artikel 47 i
polisförordningen.

12 §
Uppgifter som finns i SIS ska lämnas ut om det begärs av åklagar-
myndigheter när de utför undersökningar i sin verksamhet för att förebygga
eller utreda brott.

13 § Uppgifter som finns i SIS om registreringar om nekad inresa och
vistelse, om tredjelandsmedborgare som är föremål för restriktiva åtgärder
och om återvändande ska lämnas ut om det begärs av en migrationsdomstol
eller Migrationsöverdomstolen när de prövar mål om visering, uppehålls-
tillstånd eller medborgarskap.

Uppgiftsskyldighet
14 §
En myndighet som med stöd av 5, 7, 8, 9 eller 10 § har rätt att begära
en registrering i SIS ska skyndsamt lämna Polismyndigheten de uppgifter

2021:1188

background image

SFS

4

som Polismyndigheten behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter
enligt EU:s förordningar om Schengens informationssystem.

15 § En myndighet som med stöd av 11 § har åtkomst till SIS, eller som
enligt 13 § har rätt att få uppgifter ur SIS, ska skyndsamt lämna Polis-
myndigheten följande uppgifter:

1. Uppgifter som krävs för att Polismyndigheten ska kunna genomföra

samråd enligt återvändandeförordningen och gränsförordningen.

2. Uppgift om att myndigheten har beslutat att avslå en ansökan om

uppehållstillstånd eller visering, om ansökan har gjorts före inresa i landet
och beslutet grundar sig på att utlänningen bedöms utgöra ett hot mot allmän
ordning och säkerhet. Detsamma gäller uppgift om att ett sådant beslut fått
laga kraft, upphävts eller på annat sätt upphört att gälla.

3. Uppgift om att myndigheten i ärenden om Schengenvisering påträffat

eftersökta handlingar enligt artikel 38.2 k och l i polisförordningen.

4. Uppgifter som Polismyndigheten i övrigt behöver för att kunna fullgöra

sina skyldigheter enligt EU:s förordningar om Schengens informations-
system.

16 § Polismyndigheten ska, inom ramen för ett samråd enligt åter-
vändandeförordningen eller gränsförordningen, lämna berörda myndigheter
de uppgifter som de behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt
EU:s förordningar om Schengens informationssystem.

Radering av registreringar i vissa fall
17 §
Polismyndigheten ska radera en registrering i SIS på begäran av den
myndighet som enligt 5, 7, 8, 9 eller 10 § har begärt att registreringen förs
in i SIS.

18 § Migrationsverket ansvarar för att radera registreringar

1. som har sin grund i myndighetens beslut om avvisning eller utvisning

om beslutet upphävs eller på annat sätt upphör,

2. när myndigheten eller en migrationsdomstol upphäver Polis-

myndighetens beslut om avvisning,

3. när Migrationsöverdomstolen upphäver en migrationsdomstols beslut

om avvisning eller utvisning enligt 8 kap. 27 § tredje stycket utlän-
ningslagen (2005:716),

4. när en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen upphäver en

allmän domstols beslut om utvisning, och

5. om nekad inresa och vistelse enligt artikel 24.1 b i gränsförordningen

om beslutet om återreseförbud upphävs av myndigheten, en migrations-
domstol eller Migrationsöverdomstolen.

Migrationsverket ansvarar även för att enligt artikel 6.2 i åter-

vändandeförordningen radera en registrering om återvändande och i
tillämpliga fall föra in en registrering om nekad inresa och vistelse när
myndigheten verkställer ett beslut om avvisning eller utvisning enligt
12 kap. 14 § första, andra eller femte stycket utlänningslagen.

1. Denna förordning träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Genom denna förordning upphävs förordningen (2000:836) om

Schengens informationssystem.

2021:1188

background image

SFS

5

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Peter Lindström

(Justitiedepartementet)

2021:1188