SFS 2021:1189 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

SFS2021-1189.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 7 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 4 d §, och närmast före

1 kap. 4 d § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
�&tervändandeförordningen och gränsförordningen
4 d § Med återvändandeförordningen avses i denna lag Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den 28 november 2018
om användning av Schengens informationssystem för återvändande av
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna.

Med gränsförordningen avses Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2018/1861 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och
användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och
utresekontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av Schengen-
avtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006.

7 kap.
5 §
2 Om det finns tillräckliga skäl får, efter samråd, uppehållstillstånd eller
nationell visering återkallas för en utlänning om

1. det i Schengens informationssystem (SIS) har gjorts en registrering om

återvändande enligt återvändandeförordningen eller en registrering om nekad
inresa och vistelse enligt gränsförordningen gällande utlänningen, eller

2. en annan medlemsstat har fattat ett beslut om återvändande, nekad

inresa och vistelse eller återreseförbud, och överväger att i SIS göra en
registrering om återvändande enligt återvändandeförordningen eller en
registrering om nekad inresa och vistelse enligt gränsförordningen gällande
utlänningen.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Prop. 2020/21:222, bet. 2021/22:JuU9, rskr. 2021/22:59.
2 Senaste lydelse 2010:381.

SFS

2021:1189

Publicerad
den

9 december 2021

background image

SFS

2021:1189

2

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)