SFS 2021:1192 Lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2021-1192.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5

6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av

personuppgifter inom brottsdatalagens område

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2018:1693) om
polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska
ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
Denna lag gäller inte vid behandling av personuppgifter enligt

1. vapenlagen (1996:67),
2. lagen (1998:620) om belastningsregister,
3. lagen (1998:621) om misstankeregister,
4. lagen (2006:444) om passagerarregister,
5. lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas,
6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den

28 november 2018 om användning av Schengens informationssystem för
återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlems-
staterna,

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den

28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens infor-
mationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av
konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och
upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006,

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den

28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens
informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt
samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU, eller

9. lagen (2021:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s för-

ordningar om Schengens informationssystem och föreskrifter som har
meddelats i anslutning till den lagen.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Prop. 2020/21:222, bet. 2021/22:JuU9, rskr. 2021/22:59.

SFS

2021:1192

Publicerad
den

9 december 2021

background image

SFS

2021:1192

2

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)