SFS 2021:1193 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

SFS2021-1193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)1

dels att 4 kap. 21 § ska upphöra att gälla,
dels att 7 kap. 4 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 8 b §, och närmast före

7 kap. 8 b § en ny rubrik av följande lydelse.

7 kap.
4 §
2 Om Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöver-
domstolen fattar ett beslut om avvisning eller utvisning med återreseförbud,
ska Polismyndigheten underrättas. Underrättelse ska även lämnas när
Migrationsverkets eller en migrationsdomstols beslut har fått laga kraft och
när Migrationsverket har verkställt beslutet.

Första stycket gäller inte om det är uppenbart att en underrättelse inte

behöver lämnas.

Underrättelse om beslut om avvisning eller utvisning i vissa fall
8 b §
Polismyndigheten eller Migrationsverket ska underrätta Skatte-
verket om beslut om avvisning eller utvisning som gäller en i Sverige folk-
bokförd person dels när beslutet har fått laga kraft, dels när det är verkställt.

11 §3 Utöver vad som följer av förordningen (1990:893) om underrättelse
om dom i vissa brottmål, m.m. ska en allmän domstol som har meddelat en
dom eller ett beslut om utvisning inom en vecka sända en kopia av domen
eller beslutet till

1. Migrationsverket,
2. häktet eller anstalten i fråga om en utlänning som ska få behandling i

kriminalvårdsanstalt och som är häktad eller i annat fall är intagen på en
sådan anstalt, och

3. Kriminalvården i fråga om en utlänning som ska få behandling i

kriminalvårdsanstalt och som är på fri fot.

Motsvarande underrättelseskyldighet gäller i förhållande till Polis-

myndigheten. En sådan underrättelse ska dock lämnas utan dröjsmål.

Underrättelseskyldigheten enligt denna paragraf omfattar även en utlän-

ning som dömts enligt 20 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).

1 Senaste lydelse av 4 kap. 21 § 2011:706.
2 Senaste lydelse 2014:1192.
3 Senaste lydelse 2014:1192.

SFS

2021:1193

Publicerad
den

9 december 2021

background image

SFS

2021:1193

2

När tiden för överklagande av domen eller beslutet har gått ut, ska

domstolen omedelbart underrätta den som enligt denna paragraf har fått en
kopia av domen eller beslutet om talan har fullföljts eller inte.

Denna förordning träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)