SFS 2021:1194 Förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

SFS2021-1194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver1 att 2 och 25 §§ och bilaga 1 till utsädesförordningen
(2000:1330) ska ha följande lydelse.

2 §2 Utsäde av de arter som anges i bilaga 1 till denna förordning får endast
saluföras om det har certifierats.

Utsäde av de arter som anges i bilaga 2 till denna förordning samt utsäde

av prydnadsväxter får, om det inte har certifierats, endast saluföras om
utsädet har kvalitetskontrollerats på något annat sätt än genom certifiering.

Bestämmelser om vilka krav som gäller för att få saluföra utsäde från

ekologiskt heterogent material finns i artikel 13 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om
1. att visst utsäde av köksväxtarter får saluföras antingen som certifierat

basutsäde eller certifikatutsäde eller som icke certifierat kontrollerat
standardutsäde,

2. att visst utsäde av foderväxter, oljeväxter och fiberväxter samt

bevarandesorter av lantbruksväxter får saluföras antingen som certifierat
basutsäde eller certifikatutsäde eller som icke certifierat utsäde,

3. att visst utsäde av prydnadsväxter och fruktplantor får saluföras utan

att vara certifierat eller kvalitetskontrollerat på annat sätt om det släpps ut
på marknaden för att bidra till bevarandet av genetisk mångfald, och

4. villkor för saluföringen av sådant utsäde som avses i 1�3.

25 §3 Jordbruksverket utövar tillsyn över att denna förordning och de
föreskrifter om certifiering, annan kvalitetskontroll och saluföring av utsäde
som har meddelats med stöd av förordningen följs. Jordbruksverket har
också de befogenheter som följer av 4 § utsädeslagen (1976:298).

1 Jfr rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter, rådets
direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd, kommissionens
direktiv 2003/90/EG av den 6 oktober 2003 om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets
direktiv 2002/53/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt
minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter och
kommissionens direktiv 2003/91/EG av den 6 oktober 2003 om tillämpningsföreskrifter för
artikel 7 i rådets direktiv 2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i under-
sökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av köks-
växter, i lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2021/415 och kommissionens
genomförandedirektiv (EU) 2021/746.
2 Senaste lydelse 2020:280.
3 Senaste lydelse 2005:1225.

SFS

2021:1194

Publicerad
den 10 december 2021

background image

2

SFS

2021:1194

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNA-CAREN S�THERBERG

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

background image

3

SFS

2021:1194

Bilaga 14

Förteckning som avses i 2 § första stycket

Artbenämning

Lantbruksväxter

Stråsäd

Råg

Secale cereale L.

Sorghum

Sorghum bicolor (L.) Moench
subsp. bicolor

Hybrider mellan Sorghum bicolor
subsp. bicolor och Sorghum bicolor
subsp. drummondii

Sorghum bicolor (L.) Moench
subsp. bicolor x Sorghum bicolor
(L.) Moench subsp. drummondii
(Steud.) de Wet ex Davidse

Sudangräs

Sorghum bicolor (L.) Moench
subsp. drummondii (Steud.) de Wet
ex Davidse

Rågvete (hybrider mellan Triticum
och Secale)

x Triticosecale Wittm. ex A. Camus

Vete

Triticum aestivum L. subsp.
aestivum

Durumvete

Triticum turgidum L. subsp. durum
(Desf.) van Slageren

Speltvete

Triticum aestivum L. subsp. spelta
(L.) Thell.

Kanariegräs

Phalaris canariensis L.

Majs utom puffmajs (popcorn) och
sockermajs

Zea mays L. med undantag av
convar microsperma Koern. och
convar. sacchata Koern.

Foderväxter

1. Gräs

Rödsvingel

Festuca rubra L.

Hårdsvingel

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Rajsvingel (hybrider mellan Festuca
och Lolium)

x Festulolium Asch. & Graebn.

4 Senaste lydelse 2020:280.