SFS 2021:1195 Förordning om ansökan om stöd för vissa åtgärder från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

SFS2021-1195.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ansökan om stöd för vissa åtgärder från Europeiska

havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser som syftar till att möjlig-
göra för vissa myndigheter att ansöka om stöd i form av ekonomiskt bidrag
för åtgärden kontroll och tillsyn av fiske � stöd till ansvarsmyndigheter och
åtgärden datainsamling för den gemensamma fiskeripolitiken. �&tgärderna
omfattas av prioriteringen främjande av ett hållbart fiske och återställande
och bevarande av akvatiska biologiska resurser (prioritering 1) i artikel 3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 av den 7 juli
2021 om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och om ändring
av förordning (EU) 2017/1004 (Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruks-
fondsförordningen).

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen
3 §
Med stöd för åtgärden kontroll och tillsyn av fiske � stöd till ansvars-
myndigheter avses i denna förordning stöd till Havs- och vattenmyndigheten
och Kustbevakningen för

1. digitalisering av uppgiftslämnandet från fisket och validering av

kontrolldata, saluföring och handel med tredjeland,

2. anpassning av it-stöd för inspektion och sjöövervakning,
3. anpassning av verksamhetssystem för tillträde, kvotförvaltning, över-

trädelsehantering och informationsdelning,

4. anpassning av teknisk infrastruktur för fiskerikontroll,
5. kompetensutveckling och vägledning,
6. utveckling och genomförande av ny kontrollteknik och metodik,
7. operativt genomförande av EU-gemensamma inspektionsinsatser inom

ramen för specifika kontroll- och inspektionsprogram,

8. uppgradering av it-system för att möjliggöra informationsutbyte mellan

svenska myndigheter,

9. inköp av mindre båtar och obemannade farkoster för kontroll-

verksamhet,

10. modernisering av befintliga patrullfordon,
11. tillhandahållande av övervaknings- och kommunikationstjänster, eller
12. kontroll- och inspektionsverksamhet.

SFS

2021:1195

Publicerad
den

10 december 2021

background image

2

SFS

2021:1195

4 § Med stöd för åtgärden datainsamling för den gemensamma fiskeri-
politiken avses i denna förordning stöd till Havs- och vattenmyndigheten,
Sveriges lantbruksuniversitet och Jordbruksverket för insamling, förvalt-
ning och användning av data i enlighet med artikel 23 i Europeiska havs-,
fiskeri- och vattenbruksfondsförordningen och genomförandet av det svenska
datainsamlingsprogrammet.

Ansökan om stöd
5 §
Ansökan om stöd för åtgärden kontroll och tillsyn av fiske � stöd till
ansvarsmyndigheter och åtgärden datainsamling för den gemensamma
fiskeripolitiken ska lämnas in till Jordbruksverket.

Bemyndiganden
6 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. ansökningsförfarandet när det gäller stöd för åtgärden kontroll och till-

syn av fiske � stöd till ansvarsmyndigheter och åtgärden datainsamling för
den gemensamma fiskeripolitiken, och

2. innehållet i ansökan om sådant stöd.

Denna förordning träder i kraft den 23 december 2021.

På regeringens vägnar

ANNA-CAREN S�THERBERG

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)