SFS 2021:1197 Förordning om ändring i förordningen (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

SFS2021-1197.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:909) med instruktion

för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver att 3 och 7 §§ förordningen (2007:909) med
instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor ska ha följande
lydelse.

3 §1 Nämnden ska bestå av en ordförande och åtta andra ledamöter.
Ordföranden, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, utses bland
personer som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen.
�vriga ledamöter utses efter förslag av Svenskt Näringsliv, Sveriges Kom-
muner och Regioner, Arbetsgivaralliansen, Fremia, Landsorganisationen i
Sverige och Tjänstemännens Centralorganisation. Svenskt Näringsliv och
Sveriges Kommuner och Regioner föreslår vardera två ledamöter och de
övriga vardera en ledamot. För ordföranden och varje annan ledamot utses i
samma ordning en ersättare.

7 §2 I prövningen av ärenden som avses i 1 § samt av andra ärenden än de
som avses i 5 och 6 §§ deltar ordföranden och fyra andra ledamöter. Två av
dessa ska vara utsedda på förslag av arbetstagarorganisationerna och två av
Svenskt Näringsliv. I stället för den ene av de två sistnämnda ledamöterna
inträder

1. när ärendet gäller ett företag där en kommun eller en region har ett

bestämmande inflytande, en av de ledamöter som har utsetts på förslag av
Sveriges Kommuner och Regioner,

2. när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Arbetsgivaralliansen,

den ledamot som har utsetts på förslag av denna organisation,

3. när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Fremia, den ledamot

som har utsetts på förslag av denna organisation.

Beslut som inte innefattar ett slutligt avgörande av ärendet får dock fattas

av ordföranden samt en ledamot för vardera arbetstagarsidan och
arbetsgivarsidan.

Denna förordning träder i kraft den 22 december 2021.

1 Senaste lydelse 2020:135.
2 Senaste lydelse 2020:135.

SFS

2021:1197

Publicerad
den

10 december 2021

background image

2

SFS

2021:1197

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Charlotte Kugelberg
(Arbetsmarknadsdepartementet)