SFS 2021:1198 Förordning med instruktion för Institutet för mänskliga rättigheter

SFS2021-1198.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

med instruktion för Institutet för mänskliga rättigheter

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter
1 §
I lagen (2021:642) om Institutet för mänskliga rättigheter finns
bestämmelser om institutets uppgifter, ledning, anställningar, uppdrag och
rådgivande organ.

Anställningar och uppdrag
2 §
Direktören anställs av styrelsen. Styrelsen får besluta om en vikarie för
direktören.

3 § Frågor om bisyssla som avses i 7 a�7 d §§ lagen (1994:260) om
offentlig anställning och frågor om skiljande från anställningen enligt 33 §
första stycket samma lag ska prövas av institutets styrelse om frågan gäller
direktören.

Undantag från myndighetsförordningen
4 §
Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på institutet:

� 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
� 10 § om styrelsens sammansättning,
� 22 § och 23 § första stycket om anställningar och uppdrag, och
� 29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

JEANETTE GUSTAFSDOTTER

Charlotte Kugelberg
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2021:1198

Publicerad
den

10 december 2021