SFS 2021:1199 Förordning om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

SFS2021-1199.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till

regionala investeringar

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2015:211) om statligt stöd till
regionala investeringar ska ha följande lydelse.

4 § Med stödområde A respektive stödområde B avses i denna förordning
vissa kommuner eller delar av kommuner som närmare framgår av
förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd.

Stödområde A och stödområde B ska, om de ingår i den godkända

regionalstödskartan för den aktuella perioden, anses vara stödområden i den
mening som avses i artikel 2.27 i kommissionens förordning (EU)
nr 651/2014 med tillämpning av artikel 107.3 c i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNA-CAREN S�THERBERG

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2021:1199

Publicerad
den

10 december 2021