SFS 2021:1205 Förordning om stöd för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag

SFS2021-1205.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om stöd för tidningsdistribution med anledning av

övergången till utdelning av post varannan dag

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till juri-
diska personer som ger ut tryckta allmänna nyhetstidningar. Stödet syftar till
att kompensera dessa tidningar för kostnader för distribution varje dag med
anledning av att utdelningsfrekvensen för vissa tjänster inom ramen för den
samhällsomfattande posttjänsten i hela landet reduceras.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen.

3 § Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska
kommissionens beslut den 30 november 2021 i ärende SA.63685 (2021/N).

Uttryck i förordningen
4 §
Med tryckt allmän nyhetstidning avses i denna förordning en tidning
som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning och som också
har ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhets-
förmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt
granskning av för demokratin grundläggande skeenden.

Om flera tryckta allmänna nyhetstidningar är att anse som en och samma

tidning, trots att var och en har en egen titel, ska de vid tillämpningen av
denna förordning betraktas som en och samma tidning.

Mottagare av stöd
5 §
Stöd enligt denna förordning får lämnas till juridiska personer som ger
ut tryckta allmänna nyhetstidningar. Stöd får inte lämnas till staten, en
kommun eller en region.

Förutsättningar för stöd
6 §
Stöd enligt denna förordning får lämnas för distribution av en tryckt
allmän nyhetstidning som

1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela

innehållet,

SFS

2021:1205

Publicerad
den

14 december 2021

background image

2

SFS

2021:1205

2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av

nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av tidningens
hela innehåll,

3. är allmänt tillgänglig,
4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,
5. har en ansvarig utgivare,
6. följer god medieetisk sed,
7. är riktad till en målgrupp i Sverige,
8. ges ut minst 45 gånger per år,
9. gavs ut under de 12 månader som närmast föregick den period som stöd

lämnas för,

10. har en totalupplaga som i huvudsak är abonnerad, och
11. har en abonnerad upplaga som uppgår till minst 1 500 exemplar per

utgåva.

7 § Stöd får inte lämnas till en sökande som

1. har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogde-

myndigheten,

2. är i likvidation eller försatt i konkurs, eller
3. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska

kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre
marknaden.

Stödets storlek
8 §
Storleken på stöd enligt denna förordning ska fastställas utifrån den
tryckta allmänna nyhetstidningens distribuerade postupplaga i de områden
där samdistribution inte erbjöds senast under 2019.

Den årliga storleken på den distribuerade postupplagan ska bedömas med

utgångspunkt i förhållandena under kalenderåret 2020 och avse de dagar
som ordinarie utdelning av post inom ramen för den samhällsomfattande
posttjänsten inte erbjuds.

Stöd ska betalas ut med följande belopp:
– 14,50 kronor per exemplar för år 2021
– 14,50 kronor per exemplar för år 2022
– 14,50 kronor per exemplar för år 2023
– 10 kronor per exemplar för år 2024
– 7 kronor per exemplar för år 2025.

Stödets användning
9 §
Stöd enligt denna förordning får endast användas för kostnader som är
direkt förknippade med distribution av den tryckta allmänna nyhetstidning
som stödet lämnats för i sådana områden som avses i 8 § första stycket.

Ärendenas handläggning
10 §
Mediestödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv (medie-
stödsnämnden) prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

11 § Ansökan om stöd ska göras skriftligen. Den ska innehålla de
handlingar och uppgifter som behövs för prövningen.

background image

3

SFS

2021:1205

Redovisning
12 §
Den som har tagit emot stöd enligt denna förordning ska senast den
dag som mediestödsnämnden bestämmer lämna en redovisning till medie-
stödsnämnden om hur stödet har använts och vilka kostnader det täckt.

Den som har ansökt om eller tagit emot stöd enligt denna förordning ska

på begäran från mediestödsnämnden även lämna de andra uppgifter som
behövs för uppföljning och utvärdering.

13 § Mediestödsnämnden ska med utgångspunkt i den redovisning som
ska lämnas enligt 12 § kontrollera att stödet använts i överensstämmelse
med denna förordning.

Återbetalning och återkrav
14 §
Den som har tagit emot stöd enligt denna förordning är återbetal-
ningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har orsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för det ändamål

som det har beviljats för, eller

4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §.

15 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska
mediestödsnämnden besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet.

Om ett belopp som återkrävts med stöd av första stycket inte återbetalas i

rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

Om det finns särskilda skäl, får mediestödsnämnden helt eller delvis avstå

från ett krav på återbetalning eller ränta.

Offentliggörande, rapportering och registerföring
16 §
I 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler finns bestämmelser om offentliggörande, rappor-
tering och registerföring.

Rätt att meddela föreskrifter
17 §
Myndigheten för press, radio och tv får meddela ytterligare före-
skrifter om

1. definitionen av en sådan tryckt allmän nyhetstidning som avses i 4 §,

och

2. de förutsättningar för stöd som avses i 6 §.
Myndigheten får också meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

Överklagande
18 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2022.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2025.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har

beviljats före utgången av 2025.

background image

4

SFS

2021:1205

På regeringens vägnar

JEANETTE GUSTAFSDOTTER

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)