SFS 2021:1206 Förordning om ändring i förordningen (2020:879) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

SFS2021-1206.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:879) med instruktion

för Myndigheten för press, radio och tv

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver att 2 och 25 §§ förordningen (2020:879) med
instruktion för Myndigheten för press, radio och tv ska ha följande lydelse.

2 § Myndigheten har uppgifter enligt

1. lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och

yttrandefrihetsgrundlagens områden,

2. radio- och tv-lagen (2010:696),
3. radio- och tv-förordningen (2020:878),
4. presstödsförordningen (1990:524),
5. mediestödsförordningen (2018:2053),
6. förordningen (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta

allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen
covid-19,

7. kungörandeförordningen (1977:827),
8. förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-

signaler,

9. förordningen (2019:1256) om uppgifter för Myndigheten för press,

radio och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen,
och

10. förordningen (2021:1205) om stöd för tidningsdistribution med

anledning av övergången till utdelning av post varannan dag.

Myndigheten har även tillsyn över verksamhet enligt 1 kap. 4 § yttrande-

frihetsgrundlagen om det finns utgivningsbevis för verksamheten.

25 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns
mediestödsnämnden. Mediestödsnämnden har de uppgifter som framgår av
presstödsförordningen (1990:524), mediestödsförordningen (2018:2053),
förordningen (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna
nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och
förordningen (2021:1205) om stöd för tidningsdistribution med anledning av
övergången till utdelning av post varannan dag.

Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2022.

SFS

2021:1206

Publicerad
den

14 december 2021

background image

2

SFS

2021:1206

På regeringens vägnar

JEANETTE GUSTAFSDOTTER

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)