SFS 2021:1209 Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

SFS2021-1209.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning

av skadeståndsanspråk mot staten

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning
av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.

3 §1 Justitiekanslern handlägger anspråk på ersättning med stöd av

� 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken,
� 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen (1972:207), om

anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att
meddela beslut,

� 23 § datalagen (1973:289),
� artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)
och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning,

� 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177),
� 8 kap. 1 § lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av

personuppgifter,

� 7 kap. 1 § lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid

Försvarsmakten och 7 kap. 1 § lagen (2021:1172) om behandling av person-
uppgifter vid Försvarets radioanstalt,

� lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångs-

åtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § i den lagen,

� 5 kap. 3 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, om

anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att
meddela beslut,

� 26 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbruks-

substanser,

� 46 kap. 20 § skatteförfarandelagen (2011:1244), eller
� 28 § kamerabevakningslagen (2018:1200).
Justitiekanslern handlägger också andra anspråk på ersättning som

grundas på ett påstående om överträdelse av unionsrätten.

Av 4 § följer att vissa anspråk på ersättning med stöd av 3 kap. 1, 2 eller

4 § skadeståndslagen handläggs av Kammarkollegiet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

1 Senaste lydelse 2019:1237.

SFS

2021:1209

Publicerad
den

14 december 2021

background image

2

SFS

2021:1209

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med

stöd av 2 kap. 6 § i den upphävda lagen (2007:258) om behandling av
personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och
militära säkerhetstjänst och 2 kap. 5 § i den upphävda lagen (2007:259) om
behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunder-
rättelse- och utvecklingsverksamhet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)