SFS 2021:1210 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten

SFS2021-1210.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för

Integritetsskyddsmyndigheten

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver att 2 a § förordningen (2007:975) med instruktion
för Integritetsskyddsmyndigheten1 ska ha följande lydelse.

2 a § 2 Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt kredit-
upplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182).

Myndigheten är tillsynsmyndighet enligt
� artikel 51.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),

� lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s data-

skyddsförordning och andra föreskrifter som kompletterar Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679,

� artikel 41.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av

den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga
myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra,
utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut
2008/977/RIF,

� lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av person-

uppgifter,

� lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvars-

makten och lagen (2021:1172) om behandling av personuppgifter vid
Försvarets radioanstalt, och

� artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 av

den 27 april 2016 om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-
uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terrorist-
brott och grov brottslighet.

Myndigheten ska delta i Europeiska dataskyddsstyrelsens arbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:1123.
2 Senaste lydelse 2019:1238.

SFS

2021:1210

Publicerad
den

14 december 2021

background image

SFS

2021:1210

2

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Marie Gustafsson
(Justitiedepartementet)