SFS 2021:1212 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

SFS2021-1212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver att 3 § och bilagan till förordningen (2001:911) om
avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande
lydelse.

3 §1 Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för
prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� den upphävda lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument,

� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2004:575) om europabolag,
� aktiebolagslagen (2005:551),
� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemark-

naden,

� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� försäkringsrörelselagen (2010:2043),

1 Senaste lydelse 2021:906. �ndringen innebär att ⬝atomansvarighetslagen (1968:45)⬝ tas bort ur

förteckningen.

SFS

2021:1212

Publicerad
den

14 december 2021

background image

2

SFS

2021:1212

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

� lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den

4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning
(EU) nr 648/2012,

� lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-

pappersbolag,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet
(Solvens II),

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen
och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och
2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den

16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av
allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut
2005/909/EG,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti

2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet,

� lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den

29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den

15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearing-
kravet,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisa-
tion, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer
av datarapporteringstjänster,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv

background image

3

SFS

2021:1212

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organi-
satoriska krav för handelsplatser,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den

8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella
instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders
resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och
förordning (EU) nr 596/2014,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den

14 juni 2017 om penningmarknadsfonder,

� lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
� lagen (2019:284) om röstningsrådgivare,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den

12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om
inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad
värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG,
2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och
(EU) nr 648/2012,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av den

27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng
kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikations-
standarder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den

14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds
till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om
upphävande av direktiv 2003/71/EG (EU:s prospektförordning),

� lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospekt-

förordning,

� lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
� kommissionens delegerade förordning (EU) nr 604/2014 av den 4 mars

2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU
vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantita-
tiva kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har
väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den

27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring
av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014
och (EU) nr 806/2014, och

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den

7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster
för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU)
2019/1937.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller för ansökningar som har kommit in till

Finansinspektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

4

SFS

2021:1212

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Bilaga2

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m.

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (15 b §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid
gränsöverskridande verksamhet (15 d §)

D

Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de
bestämmelser som gäller enligt 9 a § andra stycket
(31 d § första stycket)

E

Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de
bestämmelser som gäller enligt 9 a § första och andra
styckena (31 d § andra stycket)

E

Den upphävda lagen (1972:262) om

understödsföreningar

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Beslut om likvärdighet avseende anknutna

försäkringsgivare från tredjeland (19 kap. 30 §)

L

Beslut om att ett annat företag ska ansvara för rapportering

(19 kap. 33 § andra stycket)

H

Godkännande av poster i kapitalbasen i

försäkringsholdingföretag och blandade finansiella

holdingföretag � tilläggskapital belopp (19 kap. 36 §)

M

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av

förordning (EU) nr 648/2012

Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i

samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel

425.4 (artikel 425.5)

T

Beviljande av en högre eller lägre faktor för beräkning inom

en grupp eller ett institutionellt skyddssystem (artikel 428h)

K

Tillstånd att tillämpa en förenklad beräkning av stabil

nettofinansieringskvot (artikel 428ai första stycket)

E

Tillstånd att avstå från att i exponeringsmåttet inbegripa

vissa exponeringar (artikel 429.7)

H

2 Senaste lydelse 2021:906. �ndringen innebär bl.a. att ärendeslagen enligt atomansvarighets-

lagen (1968:45) tas bort ur bilagan.