SFS 2021:1216 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

SFS2021-1216.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Utfärdad den 9 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen
(1995:1554)

dels att 7 kap. 2 och 31 c §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 12 a §, av följande lydelse.

6 kap.
12 a §
I artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta
hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 finns
ytterligare bestämmelser om innehållet i hållbarhetsrapporten för ett företag
som ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt 10 § och som

1.

är ett företag av allmänt intresse enligt artikel 2.1 a�c i Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut,
koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av
rådets direktiv 78/66/EEG och 83/340/EEG, och

2.

under det senaste räkenskapsåret i genomsnitt har haft fler än

500 anställda.

7 kap.
2 §
2 Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncern-
redovisning, om

1.

företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncern-

redovisning som upprättas av ett överordnat moderföretag, och

2.

det överordnade moderföretagets koncernredovisning har upprättats

och reviderats enligt

a)

lagstiftning som har tillkommit i enlighet med Europaparlamentets och

rådets direktiv 2013/34/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/102/EU,

b)

internationella redovisningsstandarder som har antagits enligt förord-

ning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internatio-
nella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 297/2008, eller

c)

redovisningsstandarder som Europeiska kommissionen har bedömt

som likvärdiga med internationella redovisningsstandarder enligt b.

1 Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78.

2 Senaste lydelse 2015:813.

SFS

2021:1216

Publicerad
den

14 december 2021

background image

2

SFS

2021:1216

Första stycket gäller även om något dotterföretag av skäl som anges i 5 §

andra stycket inte omfattas av den upprättade koncernredovisningen.

Ett moderföretag som med stöd av första stycket inte självt har upprättat

någon koncernredovisning ska ge in det överordnade moderföretagets kon-
cernredovisning och koncernrevisionsberättelse till registreringsmyndig-
heten enligt 8 kap. 3, 3 a och 3 c §§. Registreringsmyndigheten ska på det
sätt som anges i 8 kap. 4 § kungöra att handlingarna har getts in. Om hand-
lingarna inte är på svenska, får registreringsmyndigheten förelägga moder-
företaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska. Ett sådant före-
läggande ska beslutas om någon begär det. Om moderföretaget, i fall det
hade upprättat en koncernredovisning, enligt 8 kap. 3 och 16 §§ inte skulle
ha varit skyldigt att ge in denna och koncernrevisionsberättelsen till
registreringsmyndigheten, ska det som i nämnda paragrafer sägs om att
handlingarna ska hållas tillgängliga i stället tillämpas på det överordnade
moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Första stycket gäller inte,
1. om delägare som har en ägarandel i moderföretaget på minst tio procent

senast sex månader före räkenskapsårets utgång hos moderföretagets
styrelse eller motsvarande ledningsorgan har krävt att en koncernredovis-
ning ska upprättas, eller

2.

om andelarna i moderföretaget eller överlåtbara värdepapper som

moderföretaget har utfärdat är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Den som enligt första stycket inte upprättar någon koncernredovisning

ska upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om
namn, organisations- eller personnummer och säte för det överordnade
moderföretag som upprättar den i stycket nämnda koncernredovisningen.

31 c §3 Hållbarhetsrapporten ska upprättas med tillämpning av 6 kap. 12
och 13 §§. Om förvaltningsberättelsen för koncernen innehåller en sådan
uppgift som avses i 6 kap. 11 § andra stycket, tillämpas även 6 kap. 14 §.

Det som sägs i 6 kap. 11, 12, 13 och 14 §§ om årsredovisningen ska

i stället avse koncernredovisningen och det som sägs om företaget ska
i stället avse koncernen.

I artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852

finns ytterligare bestämmelser om innehållet i hållbarhetsrapporten för ett
moderföretag som ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt 31 a § och som

1.

är ett företag av allmänt intresse enligt artikel 2.1 a�c i Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2013/34/EU, och

2.

ingår i en koncern som under det senaste räkenskapsåret i genomsnitt

har haft fler än 500 anställda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:947.