SFS 2021:1223 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2021-1223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver att 1 kap. 5 a § och bilaga 1 till högskoleförord-
ningen (1993:100)1 ska ha följande lydelse.

1 kap.
5 a §
2 Följande högskolor ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228):
– Uppsala universitet
– Lunds universitet
– Göteborgs universitet
– Stockholms universitet
– Umeå universitet
– Linköpings universitet
– Karolinska institutet
– Kungl. Tekniska högskolan
– Luleå tekniska universitet
– Karlstads universitet
– Linnéuniversitetet
– Örebro universitet
– Mittuniversitetet
– Malmö universitet
– Mälardalens universitet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.
2 Senaste lydelse 2017:1326.

SFS

2021:1223

Publicerad
den

14 december 2021

background image

2

SFS

2021:1223

Bilaga 13

FÖRTECKNING ÖVER UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

SOM STATEN ÄR HUVUDMAN FÖR SAMT DERAS

BENÄMNING
I denna bilaga anges enligt 1 kap. 1 § de universitet och högskolor som
staten är huvudman för samt deras benämning.

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet (universitet)
Kungl. Tekniska högskolan (universitet)
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Malmö universitet
Mälardalens universitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Blekinge tekniska högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola

3 Senaste lydelse 2016:939.