SFS 2021:1224 Förordning om ändring i förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

SFS2021-1224.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:520) om

elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2012:520) om elektors-
församling vid forskningsråd och ämnesråd ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2021:1224

Publicerad
den

14 december 2021

background image

2

SFS

2021:1224

Bilaga1

Indelning i regioner
I denna bilaga anges de regioner inom vilka beslut att utse elektorer bereds.

Region 1
Uppsala universitet
�rebro universitet
Mälardalens universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle

Region 2

Lunds universitet

Linnéuniversitetet

Malmö universitet

Blekinge tekniska högskola

Högskolan i Halmstad

Högskolan Kristianstad

Region 3

Göteborgs universitet

Karlstads universitet

Högskolan i Borås

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Chalmers tekniska högskola AB
Region 4

Stockholms universitet

Karolinska institutet

Kungl. Tekniska högskolan

Försvarshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan

Konstfack

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Stockholms konstnärliga högskola

Södertörns högskola

Handelshögskolan i Stockholm

Region 5

Umeå universitet

Luleå tekniska universitet

Mittuniversitetet
Region 6
Linköpings universitet
Stiftelsen Högskolan i Jönköping

1 Senaste lydelse 2017:1329.