SFS 2021:1225 Förordning om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

SFS2021-1225.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till

allmänna samlingslokaler

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:1367) om statsbidrag
till allmänna samlingslokaler1

dels att 15 b § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 15 b § ska utgå,
dels att 4, 5 a, 7 a, 15 a och 16 §§ och rubriken närmast före 15 a § ska ha

följande lydelse.

4 §2 Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas i form av organisations-
bidrag, investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag.

5 a §3 Organisationsbidrag får lämnas till sådana riksorganisationer som
avses i 5 § tredje stycket.

7 a §4 Boverket ska fördela organisationsbidrag mellan de riksorganisa-
tioner som uppfyller förutsättningarna för organisationsbidrag i denna för-
ordning.

Bestämmelser om organisationsbidrag5
15 a §6 Organisationsbidrag får lämnas till en riksorganisation för dess
informations- och rådgivningsverksamhet om allmänna samlingslokaler och
för dess verksamhet i anslutning till ansökningar om statligt stöd till
allmänna samlingslokaler.

16 §7 En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Boverket.

En ansökan om investeringsbidrag ska innehålla en plan för lokalernas

användning. Sökanden ska även lämna en långtidsbudget när Boverket
begär det för prövning av ansökan.

Tillsammans med en ansökan om verksamhetsutvecklingsbidrag enligt

13 § första stycket 1 eller 2 ska sökanden lämna ett yttrande från kommunen
om behovet på orten av att möta eller stimulera ungdomars engagemang

1 Senaste lydelse av
15 b § 2020:821
rubriken närmast före 15 b § 2020:821.
2 Senaste lydelse 2020:821. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
3 Senaste lydelse 2020:821.
4 Senaste lydelse 2020:821.
5 Senaste lydelse 2020:821.
6 Senaste lydelse 2020:821. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
7 Senaste lydelse 2020:821. �ndringen innebär att fjärde stycket tas bort.

SFS

2021:1225

Publicerad
den

15 december 2021

background image

2

SFS

2021:1225

inom kultur- och fritidsområdet. Sökanden ska även lämna en plan för
lokalernas användning när Boverket begär det för prövning av ansökan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

JEANETTE GUSTAFSDOTTER

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)