SFS 2021:1226 Förordning om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning

SFS2021-1226.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion

för �verklagandenämnden för etikprövning

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1068) med instruktion för
�verklagandenämnden för etikprövning1 ska ha följande lydelse.

1 §2 I 31 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser
människor finns bestämmelser om att �verklagandenämnden för etikpröv-
ning

� prövar överklaganden av sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten

som anges i 36 § samma lag,

� prövar ärenden som Etikprövningsmyndigheten har lämnat över enligt

29 § samma lag,

� utövar tillsyn enligt 34 och 35 §§ samma lag,
� prövar överklaganden av sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten

som anges i 7 § lagen (2021:603) med kompletterande bestämmelser om
etisk granskning till EU:s förordning om medicintekniska produkter, och

� prövar vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och

sjukvården m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2018:1882.
2 Senaste lydelse 2018:1882.

SFS

2021:1226

Publicerad
den

15 december 2021