SFS 2021:1227 Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

SFS2021-1227.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda

vissa examina

Utfärdad den 9 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:792) om tillstånd
att utfärda vissa examina

dels att 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 §, och närmast före 15 § en ny

rubrik av följande lydelse.

7 §2 Ett tillstånd att utfärda examina får återkallas, om de krav som upp-
ställs i 2 § inte är uppfyllda. Detsamma gäller om sådana villkor som har
ställts upp med stöd av 4 § inte iakttas eller om utbildningsanordnaren i
väsentlig utsträckning åsidosätter sina skyldigheter enligt 6 §.

Beslut om återkallelse av tillstånd fattas av regeringen efter framställning

av den myndighet som regeringen bestämmer. Innan en sådan framställning
görs ska utbildningsanordnaren ha getts tillfälle till rättelse.

�verlåtelse av förvaltningsuppgift
15 §
Regeringen får besluta att Internationella sjöfartsorganisationen ska
ha rätt att utfärda examina genom Världssjöfartsuniversitetet.

Sådan överlåtelse av förvaltningsuppgift ska ske genom att tillstånd

meddelas i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:28, bet. 2021/22:UbU4, rskr. 2021/22:76.
2 Senaste lydelse 2012:489.

SFS

2021:1227

Publicerad
den

15 december 2021