SFS 2021:1229 Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

SFS2021-1229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion

för Post- och telestyrelsen

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:951) med instruktion för
Post- och telestyrelsen ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

12 a § Post- och telestyrelsen ska i en särskild rapport till regeringen
senast den 1 oktober varje år redovisa

1. avgiftsutfall och kostnadstäckning för avgifter enligt bilagan till förord-

ningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet,
och

2. förslag till ändringar av bilagan till samma förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

KHASHAYAR FARMANBAR

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:1229

Publicerad
den

15 december 2021