SFS 2021:1230 Förordning om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

SFS2021-1230.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av

Post- och telestyrelsens verksamhet

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:602) om finansiering
av Post- och telestyrelsens verksamhet

dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en bilaga av följande lydelse.

5 § Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation och den som har tillstånd att
använda nummer enligt 3 kap. 19 § samma lag ska betala årlig avgift i enlig-
het med bilagan.

Avgifterna ska finansiera Post- och telestyrelsens verksamhet enligt lagen

om elektronisk kommunikation förutom sådan verksamhet som finansieras
med stöd av 6�8 §§ denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

KHASHAYAR FARMANBAR

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:1230

Publicerad
den

15 december 2021

background image

2

SFS

2021:1230

Bilaga

Avgifter för tillstånd att använda nummer och årlig avgift för

anmäld verksamhet enligt lagen (2003:389) om elektronisk

kommunikation
I denna bilaga avses med

CUG IC: Closed User Group Interlock Code
DNIC
: Data Network Identification Codes (datanätsidentifikationskod)
ERMES operatörskod: European Radio Messaging System (ett person-

sökningssystem)

IIN: Issuer Identifier Numbers (utgivaridentiteter)
ISPC: International Signalling Point Codes (internationella signalpunkts-

koder)

MNC: Mobile Network Codes (mobila nätkoder)
(T)MNC: TETRA Mobile Network Codes (TETRA mobila nätkoder)
NDC: National Destination Code (nationell destinationskod)
NSPC: National Signalling Point Codes (nationella signalpunktskoder)
�&rsomsättning: Omsättningen under närmast föregående räkenskapsår i

den verksamhet som omfattas av kravet på anmälan i 2 kap. 1 § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation

�&rlig avgift för anmäld verksamhet
Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation ska betala avgift enligt följande:

� om årsomsättningen understiger 5 000 000 kr, ska en årlig avgift om

4 000 kr betalas, och

� om årsomsättningen uppgår till 5 000 000 kr eller mer, ska en årlig

avgift som motsvarar 0,158 procent av årsomsättningen betalas.

Avgifter för tillstånd att använda nummer

1. Geografiska nummer

Abonnentnummer för riktnummer-
områdena 08 (Stockholm), 031
(Göteborg) och 040 (Malmö)

0,35 kr per nummer

Abonnentnummer för övriga rikt-
nummerområden

0,15 kr per nummer

2. Icke-geografiska nummer

Frisamtalsnummer, betaltele-
tjänster, massanropstjänster,
tjänster med delad kostnad, mobil-
nummer, personliga nummer,
nummer för geografiskt oberoende
tjänster, samt nummer för
operatörspecifika tjänster, oavsett
numrets längd

0,15 kr per nummer

Personsökningsnummer,
telematiktjänster samt mobila
bredbandstjänster

0,05 kr per nummer

background image

3

SFS

2021:1230

3. Korta nummer

Operatörsprefix, nationella
företagsnummer ur 90-serien och
nummer ur 11-serien för
nummerupplysning, hälso- och
sjukvårdsupplysning samt polis,
m.m.

10 000 kr per prefix eller nummer

Tresiffriga dirigeringsadresser
(NDC)

50 000 kr per adress

4. Nummer ur tekniska planer

Dirigeringsprefix vid
nummerportabilitet, MNC, ISPC
samt IIN

10 000 kr per nummer

DNIC, ERMES operatörskod,
CUG IC samt (T)MNC)

1 000 kr per nummer

NSPC som omfattas av föreskrifter
om tillstånd för användning av
kapacitet ur tekniska planer

100 kr per nummer