SFS 2021:1231 Förordning om ändring i förordningen (2012:503) om tatueringsfärger

SFS2021-1231.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:503) om

tatueringsfärger

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:503) om tatuerings-
färger

dels att 6 och 7 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3 och 6 §§ ska utgå,
dels att 1�3, 5 och 9 §§ och rubriken närmast före 2 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 a, 9 a och 9 b §§, och närmast

före 2 a och 5 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

� 14 kap. 8 § första stycket 4 miljöbalken i fråga om 3 § och 9 § 1,
� 14 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 4 och 5 §§ samt 9 § 2,
� 14 kap. 13 § 1 miljöbalken i fråga om 9 b §,
� 14 kap. 13 § 2 miljöbalken i fråga om 8 § och 9 § 3, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ordförklaringar
2 §
I denna förordning avses med

tatueringsfärg: en blandning som är avsedd att injiceras eller föras in i en

persons hud, slemhinna eller ögonglob genom permanent makeup,
kosmetisk tatuering, mikrobladsteknik, mikropigmentering eller någon
annan process eller metod i syfte att lämna ett märke eller mönster på
personens kropp,

steril: i avsaknad av levande organismer och virus, och
släppa ut på marknaden: tillhandahålla eller göra tillgänglig för någon

annan.

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

14 kap. miljöbalken och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, god-
kännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en euro-
peisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande
av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG)
nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

SFS

2021:1231

Publicerad
den

15 december 2021

background image

2

SFS

2021:1231

Utsläppande på marknaden, användning och produktinformation
2
a § I post 75 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 finns
bestämmelser om

1. förbud mot att släppa ut vissa tatueringsfärger på marknaden,
2. förbud mot att vid tatuering använda vissa tatueringsfärger och andra

blandningar,

3. vilka uppgifter en tatueringsfärg som släpps ut på marknaden eller som

används vid tatuering ska vara märkt med,

4. att den som använder en tatueringsfärg vid tatuering ska informera den

som behandlas med produkten om de uppgifter som avses i 3 före behand-
lingen, och

5. att en tatueringsfärg som släpps ut på marknaden i Sverige ska vara

märkt på svenska.

3 § En tatueringsfärg får släppas ut på den svenska marknaden eller
användas vid tatuering i Sverige endast om färgen är steril.

Anmälan och underrättelse till Läkemedelsverket
5 §
1 Den som yrkesmässigt tillverkar en tatueringsfärg eller för in en sådan
färg till Sverige ska anmäla detta till Läkemedelsverket för registrering i det
produktregister som avses i 4 §. Anmälaren ska lämna de uppgifter som
behövs för registreringen. Om uppgifterna ändras, ska anmälaren underrätta
Läkemedelsverket om detta.

9 § Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om

1. kravet på sterilitet enligt 3 §,
2. registrering samt anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt 5 §, och
3. vilka uppgifter som ska finnas med i en underrättelse enligt 8 §.

9 a § Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet
i post 75, kolumn 2, punkt 7 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006
att en tatueringsfärg som släpps ut på marknaden i Sverige ska vara märkt
på svenska.

9 b § Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om märkning
av tatueringsfärger, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors
hälsa eller miljön.

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

1 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.