SFS 2021:1239 Förordning om ändring i förordningen (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

SFS2021-1239.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:816) om statligt stöd för

vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras

med anledning av begränsningar som beslutats för att

förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Utfärdad

den 16 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:816) om statligt stöd
för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning
av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19

dels att 4, 7, 14, 20 och 22 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska

ha följande lydelse.

4 § Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska
kommissionens beslut den 2 juli 2021 i ärende SA.63116 (2021/N) och
Europeiska kommissionens beslut den 13 december 2021 i ärende
SA.100911 (2021/N).

7 § För att en arrangör ska ha rätt till stöd gäller att arrangören vid
tidpunkten för prövningen av ansökan

1.

är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen

(2011:1244),

2.

är en sådan stiftelse, förening eller ett sådant registrerat trossamfund

som undantas från skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen
(1999:1229), eller

3.

är en ideell förening vars organisationsnummer har fastställts senast vid

utgången av 2019.

Som förutsättning för stöd gäller även att
1. motsvarande evenemang arrangerades 2019 eller att arrangören är en

aktör med historik av att genomföra liknande evenemang,

2. evenemanget genomförs eller skulle ha genomförts mellan den 1 juni

2021 och den 31 december 2021,

3. evenemanget riktar sig till minst 250 deltagare,
4. evenemanget har offentliggjorts eller fastställts i en plan för

verksamheten,

5. evenemanget måste ställas in eller begränsas i väsentlig utsträckning på

grund av föreskrifter som meddelas med stöd av 7 eller 13 § lagen (2021:4)
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19 och som gäller vid den tidpunkt arrangören beslutar att ställa in eller
begränsa evenemanget eller som gäller vid tidpunkten för evenemangets
genomförande, och

SFS

2021:1239

Publicerad
den

17 december 2021

background image

2

SFS

2021:1239

6. beslutet att ställa in eller begränsa evenemanget har offentliggjorts eller

på annat sätt dokumenterats.

Vid bedömningen av om förutsättningarna i andra stycket 5 är uppfyllda

ska det beaktas om arrangören genom att vidta åtgärder som skäligen kan
krävas har kunnat undvika att ställa in eller i väsentlig omfattning begränsa
arrangemanget.

14 § En ansökan om stöd ska göras elektroniskt på ett formulär som
fastställs av Skatteverket. De uppgifter som lämnas i en ansökan om stöd
enligt denna förordning ska lämnas på heder och samvete.

Ansökan om stöd ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 februari

2022.

20 § En ansökan om förhandsbesked ska göras elektroniskt på ett av
Skatteverket fastställt formulär.

Ansökan om förhandsbesked ska ha kommit in till Skatteverket senast den

31 december 2021.

22 § Ett förhandsbesked är bindande i den del det avser prövningen av om
kraven enligt 5 § och 7 § andra stycket 1�4 är uppfyllda.

2. Förordningen upphör att gälla den 30 juni 2022.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden där

ansökan om förhandsbesked har kommit in till Skatteverket senast den
31 december 2021 eller ansökan om stöd har kommit in till Skatteverket
senast den 14 februari 2022.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2021.

På regeringens vägnar

KARL-PETTER THORWALDSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)