SFS 2021:1240 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2021-1240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 10 kap. 11 §, 12 kap. 25, 27 och 30 §§, 13 kap. 33 §, 25 kap. 5 §,

26 kap. 27 och 31 §§, 27 kap. 1, 46, 48 och 49 §§, 28 kap. 11 § och 35 kap.
18 och 19 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 27 kap. 16 a och 49 a�49 e §§,

och närmast före 27 kap. 16 a, 49 a, 49 b och 49 d §§ nya rubriker av följ-
ande lydelse.

10 kap.
11 §
2 Det som i denna balk i övrigt eller i annan författning föreskrivs om
sjukpenning enligt 25�28 kap. gäller i tillämpliga delar även i fråga om
graviditetspenning, med undantag av bestämmelserna i

� 25 kap. 5 § om bortseende från inkomst av anställning och annat för-

värvsarbete överstigande 10,0 prisbasbelopp,

� 27 kap. 5 § om ersättning för merutgifter,
� 27 kap. 27 §, 27 a § och 28 b § första stycket om karensavdrag och

karensdagar,

� 27 kap. 29�33 a §§ om karenstid, och
� 28 kap. 7 § 2 om beräkningsunderlag för sjukpenning på fortsättnings-

nivån.

Vid beräkning av graviditetspenning ska det vid beräkningen av den sjuk-

penninggrundande inkomsten bortses från inkomst av anställning och annat
förvärvsarbete till den del summan av dessa inkomster överstiger 7,5 pris-
basbelopp. Det ska vid denna beräkning i första hand bortses från inkomst
av annat förvärvsarbete.

För hel graviditetspenning motsvarar ersättningsnivån beräkningsunder-

laget för sjukpenning på normalnivån enligt 28 kap. 7 § 1 grundat på en
sjukpenninggrundande inkomst beräknad enligt första och andra styckena.

12 kap.
25 §
3 När föräldrapenning ska lämnas på sjukpenningnivån ska ersätt-
ningen beräknas enligt bestämmelserna om sjukpenning på normalnivån och
sjukpenninggrundande inkomst i 25, 26 och 28 kap., med undantag av be-
stämmelserna i

1 Prop. 2021/22:1, utg.omr. 10, bet. 2021/22:SfU1, rskr. 2021/22:116.
2 Senaste lydelse 2018:647.
3 Senaste lydelse 2017:1305.

SFS

2021:1240

Publicerad
den

17 december 2021

background image

2

SFS

� 25 kap. 5 § om bortseende från inkomst av anställning och annat för-

värvsarbete överstigande 10,0 prisbasbelopp,

� 26 kap. 19�22 §§ om beräkning i vissa fall,
� 28 kap. 7 § 2 om beräkningsunderlaget för sjukpenning på fortsätt-

ningsnivån, och

� 28 kap. 12�18 §§ om arbetstidsberäknad sjukpenning.

27 §4 Om en förälders sjukpenninggrundande inkomst har sänkts sedan
den tid som avses i 26 kap. 15 § (SGI-skyddad tid för föräldraledighet) har
gått ut, ska föräldrapenningen till dess att barnet fyller två år beräknas lägst
på grundval av

1. den sjukpenninggrundande inkomst som gällde innan sänkningen

skedde, eller

2. den högre inkomst som löneavtal därefter föranleder.
Första stycket gäller all föräldrapenning som lämnas till föräldern, när han

eller hon avstår från förvärvsarbete för vård av barn under den tid som anges
där.

Skulle den sjukpenninggrundande inkomsten som gällde innan sänk-

ningen skedde ha överstigit 10,0 prisbasbelopp, om inkomsten alltjämt hade
beräknats utan begränsningen i 25 kap. 5 § andra stycket första meningen,
tillämpas det beräkningssätt som anges i 26 §.

30 §5 Har efter tid som avses i 26 kap. 15 § (SGI-skyddad tid för föräldra-
ledighet) sänkning inte skett av den sjukpenninggrundande inkomst som av-
ses i 25 kap. på grund av att den årliga inkomsten överstiger 10,0 prisbas-
belopp, gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 25�29 §§.

13 kap.


33 §6 Tillfällig föräldrapenning beräknas enligt bestämmelserna om sjuk-
penning på normalnivån och sjukpenninggrundande inkomst i 25�28 kap.
samt 34�38 §§ i detta kapitel, dock med undantag av bestämmelserna i

� 25 kap. 5 § om bortseende från inkomst av anställning och annat för-

värvsarbete överstigande 10,0 prisbasbelopp,

� 27 kap. 27 §, 27 a § och 28 b § första stycket om karensavdrag och

karensdagar,

� 27 kap. 29�33 a §§ om karenstid, och
� 28 kap. 7 § 2 om beräkningsunderlag för sjukpenning på fortsättnings-

nivån.

Vid beräkning av tillfällig föräldrapenning ska det vid beräkningen av den

sjukpenninggrundande inkomsten bortses från inkomst av anställning och
annat förvärvsarbete till den del summan av dessa inkomster överstiger
7,5 prisbasbelopp. Det ska vid denna beräkning i första hand bortses från
inkomst av annat förvärvsarbete.

För hel tillfällig föräldrapenning motsvarar ersättningsnivån förälderns

beräkningsunderlag för sjukpenning på normalnivån enligt 28 kap. 7 § 1
grundat på en sjukpenninggrundande inkomst beräknad enligt första och
andra styckena (beräkningsunderlaget).


4 Senaste lydelse 2017:1305.
5 Senaste lydelse 2017:1305.
6 Senaste lydelse 2018:647.

2021:1240

background image

3

SFS

25 kap.


5 §7 När sjukpenninggrundande inkomst beräknas ska inkomst av anställ-
ning och inkomst av annat förvärvsarbete var för sig beräknas och avrundas
till närmast lägre hundratal kronor.

Vid beräkningen ska det bortses från inkomst av anställning och inkomst

av annat förvärvsarbete till den del summan av dessa överstiger 10,0 prisbas-
belopp. Det ska därvid i första hand bortses från inkomst av annat förvärvs-
arbete.

26 kap.


27 §8 För en försäkrad som avses i 26 § ska den sjukpenninggrundande
inkomsten beräknas på grundval av lönen närmast före pensionsavgången.
Om den försäkrade inte har för avsikt att förvärvsarbeta i samma omfattning
som tidigare, ska den sjukpenninggrundande inkomsten beräknas på grund-
val av den inkomst han eller hon kan antas få av arbete som svarar mot
arbetsutbudet. Vid beräkningen ska det iakttas att den sjukpenninggrund-
ande inkomsten inte får överstiga 10,0 prisbasbelopp.

Vid beräkningen ska den försäkrades inkomst minskas med tjänstepen-

sionen. Minskningen får dock inte leda till att en försäkrad som är endast
delvis arbetslös får lägre sjukpenninggrundande inkomst än om beräkningen
skulle ha gjorts enligt 25 §.

31 §9 Omräkningen ska göras med den procentuella förändringen i det all-
männa prisläget räknad från det senast fastställda talet för konsumentpris-
index jämfört med motsvarande tal tolv månader dessförinnan. En omräk-
ning som innebär en sänkning av den sjukpenninggrundande inkomsten ska
inte beaktas.

Den sjukpenninggrundande inkomsten får aldrig fastställas till ett belopp

som överstiger 10,0 prisbasbelopp.

27 kap.


1 §10 I detta kapitel finns bestämmelser om

� rätten till sjukpenning i 2�8 §§,
� samordning med sjuklön i 9 §,
� sjukpenning för anställda och vissa andra vid kortare sjukdomsfall,

m.m. i 10�16 a §§,

� sjukanmälan i 17 och 18 §§,
� ersättningsnivåer i 19 §,
� förmånstiden och karens i 20�38 §§,
� allmänt högriskskydd i 39 och 39 a §§,
� särskilt högriskskydd i 40�44 §§,
� förmånsnivåer och arbetsförmåga i 45 §,
� bedömning av arbetsförmågans nedsättning (rehabiliteringskedjan) i

46�55 b §§, och

� arbetsgivarinträde m.m. i 56�61 §§.


7 Senaste lydelse 2017:1305.
8 Senaste lydelse 2017:1305.
9 Senaste lydelse 2017:1305.
10 Senaste lydelse 2018:647.

2021:1240

background image

4

SFS

Behovsanställda


16 a § Med behovsanställd avses i detta kapitel en försäkrad som vid be-
hov kallas in för att arbeta i en tidsbegränsad anställning eller som är anställd
för att arbeta vid behov.

Sjukpenning till en försäkrad i egenskap av behovsanställd lämnas under

de första 90 dagarna i sjukperioden endast under förutsättning att det kan
antas att den försäkrade skulle ha förvärvsarbetat om han eller hon inte hade
varit sjuk.

46 § Vid bedömningen av om arbetsförmågan är nedsatt ska det beaktas
om den försäkrade på grund av sjukdomen inte kan utföra sitt vanliga arbete
eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder honom eller
henne.

Om den försäkrade på grund av sjukdomen behöver avstå från förvärvs-

arbete under minst en fjärdedel av sin normala arbetstid en viss dag, ska hans
eller hennes arbetsförmåga anses nedsatt i minst motsvarande grad den
dagen.

Vid bedömningen av i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt enligt

45 § 2�4 gäller att arbetstiden varje dag ska minskas i motsvarande grad
eller, om arbetstiden förläggs på ett annat sätt, att arbetstidens förläggning
inte får försämra möjligheterna till återgång i arbete.

48 §11 Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt
arbetsförmåga under 180 dagar ska det dessutom beaktas om den försäkrade
har sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom

1. sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmark-

naden, eller

2. annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne.
Vid bedömningen tillämpas 47 § andra stycket.
Den försäkrades arbetsförmåga ska, trots det som sägs i första stycket,

från och med den tidpunkt då han eller hon har haft nedsatt arbetsförmåga
under 180 dagar bedömas enligt 46 och 47 §§ om

1. övervägande skäl talar för att den försäkrade kan återgå till arbete som

avses i 46 och 47 §§ före den tidpunkt då han eller hon har haft nedsatt
arbetsförmåga i 365 dagar,

2. det finns särskilda skäl som grundas på att den försäkrade kan förväntas

återgå till arbete som avses i 46 och 47 §§ före den tidpunkt då han eller hon
har haft nedsatt arbetsförmåga i 550 dagar, eller

3. det kan anses oskäligt att bedöma den försäkrades arbetsförmåga enligt

första stycket.

49 §12 Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt
arbetsförmåga under 365 dagar ska det beaktas om han eller hon har sådan
förmåga som avses i 48 § första stycket.

Vid bedömningen tillämpas 47 § andra stycket.
Den försäkrades arbetsförmåga ska, trots det som sägs i första stycket,

från och med den tidpunkt då han eller hon har haft nedsatt arbetsförmåga
under 365 dagar bedömas enligt 46 och 47 §§ om

1. det finns särskilda skäl som grundas på att den försäkrade kan förväntas

återgå till arbete som avses i 46 och 47 §§ före den tidpunkt då han eller hon
har haft nedsatt arbetsförmåga i 550 dagar, eller

11 Senaste lydelse 2021:160.
12 Senaste lydelse 2021:160.

2021:1240

background image

5

SFS

2. det kan anses oskäligt att bedöma den försäkrades arbetsförmåga enligt

48 § första stycket.

Undantag vid försenad vård eller rehabilitering


49 a § Om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund
av effekter av sjukdomen covid-19 och övervägande skäl talar för att han
eller hon kan förväntas återgå i sitt vanliga arbete i samma omfattning som
före sjukfallet när vården eller rehabiliteringen har slutförts, gäller inte be-
stämmelserna om bedömning av arbetsförmågans nedsättning i 48 och
49 §§. För en försäkrad som är arbetstagare ska annat tillgängligt arbete hos
arbetsgivaren likställas med den försäkrades vanliga arbete.

För tid efter det att vården eller rehabiliteringen har slutförts gäller dock

48 och 49 §§.

En försening av vård eller rehabilitering ska anses vara orsakad av effek-

ter av sjukdomen covid-19, om inte utredningen i ärendet visar något annat.

Bedömningen för behovsanställda


49 b § För en behovsanställd försäkrad ska arbetsförmågan bedömas mot
sådant arbete som avses i 46 § första stycket.

Från och med den tidpunkt då den behovsanställde har haft nedsatt arbets-

förmåga under 90 dagar ska det dessutom beaktas om den behovsanställde
har sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom

1. sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarkna-

den, eller

2. annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne.
Vid bedömningen tillämpas 47 § andra stycket.

49 c § Om den behovsanställde omfattas av en överenskommelse om att
utföra arbete under en särskilt angiven tid, gäller för den tiden bestämmel-
serna om bedömning av arbetsförmåga i 46�49 §§ i stället för vad som anges
i 49 b §.

Undantag för vissa försäkrade som har rätt till inkomstgrundad

ålderspension


49 d § Bestämmelserna i 48 och 49 §§ gäller inte för en försäkrad som har
ett förvärvsarbete och som har uppnått den ålder då inkomstgrundad ålders-
pension tidigast kan lämnas.

För en försäkrad som avses i första stycket gäller bestämmelserna om

bedömning av arbetsförmåga i 46 och 47 §§. Från och med den tidpunkt då
den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga under 180 dagar ska det vid
bedömningen dessutom beaktas om den försäkrade har sådan förmåga att
han eller hon kan försörja sig själv genom annat lämpligt arbete som är
tillgängligt för honom eller henne.

Sjukpenning med stöd av andra stycket kan som längst lämnas fram till

den tidpunkt då den försäkrade tidigast kan ta ut garantipension.

49 e § Den som har uppnått den ålder då inkomstgrundad ålderspension
tidigast kan lämnas ska omfattas av regleringen i 49 d § även om tidpunkten
för uttag av sådan pension därefter skulle senareläggas genom en författ-
ningsändring.

2021:1240

background image

6

SFS

28 kap.


11 §13 Till den del den försäkrade är arbetslös lämnas hel sjukpenning med
högst 543 kronor om dagen. Detta gäller dock inte sjukpenning som avses i
27 kap. 6 eller 16 a §.

35 kap.


18 §14 Garantinivån för hel sjukersättning från och med den månad då den
försäkrade fyller 30 år motsvarar för år räknat 2,78 prisbasbelopp.

19 §15 Garantinivån för hel sjukersättning till och med månaden före den
månad då den försäkrade fyller 30 år samt för hel aktivitetsersättning mot-
svarar för år räknat

� 2,48 prisbasbelopp till och med månaden före den månad då den för-

säkrade fyller 21 år,

� 2,53 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

21 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 23 år,

� 2,58 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

23 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 25 år,

� 2,63 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

25 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 27 år,

� 2,68 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

27 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 29 år,
samt

� 2,73 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

29 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 30 år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 10 kap. 11 §,

12 kap. 25, 27 och 30 §§, 13 kap. 33 §, 25 kap. 5 §, 26 kap. 27 och 31 §§,
27 kap. 49 a § och 35 kap. 18 och 19 §§ och i övrigt den 1 februari 2022.

2. De nya bestämmelserna om sjukpenning i 27 och 28 kap. tillämpas

även på sjukperioder som har påbörjats före ikraftträdandet. Bestämmel-
serna tillämpas dock första gången vid prövning av rätt till ersättning för
dagar från och med ikraftträdandet.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förmåner som avser

tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)


13 Senaste lydelse 2015:453.
14 Senaste lydelse 2017:1306.
15 Senaste lydelse 2017:1306.

2021:1240