SFS 2021:1241 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2021-1241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken2

dels att 27 kap. 49 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 27 kap. 49 a § ska utgå.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för sjukpenning som

avser tid före utgången av 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2021/22:1, utg.omr. 10, bet. 2021/22:SfU1, rskr. 2021/22:116.
2 Senaste lydelse av
27 kap. 49 a § 2021:

1240

rubriken närmast före 27 kap. 49 a § 2021:

1240.

SFS

2021:1241

Publicerad
den

17 december 2021