SFS 2021:1245 Lag om ändring i lagen (2020:1241) om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2021-1245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:1241) om ändring i lagen

(2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2020:1241) om ändring i lagen
(2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken ska utgå.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2021/22:1, utg.omr. 11, bet. 2021/22:SfU2, rskr. 2021/22:104.

SFS

2021:1245

Publicerad
den

17 december 2021