SFS 2021:1252 Förordning med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

SFS2021-1252.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

med instruktion för Styrelsen för ackreditering och

teknisk kontroll

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter
1 §
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska verka för en effek-
tiv och välfungerande kvalitetsinfrastruktur i syfte att produkter och tjänster
ska uppfylla krav på säkerhet och kvalitet. Myndigheten ska verka för fri-
handel, fri rörlighet på EU:s inre marknad och ett starkt multilateralt handels-
system. Myndigheten ansvarar särskilt för

1. ackreditering,
2. reglerad mätteknik,
3. ädelmetallkontroll,
4. samordning av marknadskontroll,
5. tillsyn av riksmätplatser,
6. uppgifter som ska utföras av en GLP-myndighet (Good Laboratory

Practice) enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer
om god laboratoriesed, och

7. notifiering av anmälda och utsedda organ till Europeiska kommissionen.
Myndigheten ska även beakta näringslivets och konsumenternas intressen

samt andra samhällsintressen. Myndigheten ska i övrigt bevaka och delta i
internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde och se till att de regelverk
som myndigheten ansvarar för är kostnadseffektiva och enkla för med-
borgare och företag.

2 § Inom ramen för regeringens arbete och prioriteringar ska myndigheten
bistå regeringen med expertstöd genom underlag och yttranden samt vid
behov genom deltagande i internationella möten och förhandlingsprocesser.

3 § Inom området ackreditering ska myndigheten verka för ömsesidig
acceptans av bedömningar av överensstämmelse för att förenkla nationell
och internationell handel med lika konkurrensvillkor, genom att

� fungera som Sveriges nationella ackrediteringsorgan enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackredi-
tering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, och

� verka för behovsanpassade och kostnadseffektiva regelverk, avtal (t.ex.

frihandelsavtal), standarder och kontrollordningar, såväl nationellt som inter-
nationellt, som bidrar till att skydda allmänna intressen på områden som
hälsa, säkerhet, konsumentskydd och miljöskydd.

SFS

2021:1252

Publicerad
den

20 december 2021

background image

2

SFS

4 § Inom området reglerad mätteknik ska myndigheten bidra till väl fun-
gerande marknader, där konsumenter och andra aktörer känner tillit till sam-
hället och där goda förutsättningar skapas för internationell handel och en
effektiv inre marknad, genom att

� upprätthålla ett behovsanpassat regelverk för reglerad mätteknik, och
� utöva tillsyn och marknadskontroll över produkter inom ansvars-

området.

5 § Inom området ädelmetallkontroll ska myndigheten upprätthålla ett
behovsanpassat regelverk till skydd mot oriktiga angivelser av finhalter hos
ädelmetallarbeten, i syfte att bidra till konkurrens på lika villkor, skapa goda
förutsättningar för internationell handel och bidra till en välfungerande inre
marknad. Myndigheten ska utöva tillsyn och marknadskontroll över pro-
dukter inom ansvarsområdet.

6 § Inom området samordning av marknadskontroll ska myndigheten verka
för en väl fungerande marknad med höga skyddsnivåer för relevanta allmän-
intressen nationellt och inom EU. Detta ska främst ske genom att myndig-
heten ska

� fungera som centralt samordningskontor enligt artikel 10.3 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om
marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av
direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/ 2008 och (EU) nr
305/2011 samt i övrigt tillämpa denna förordning, och

� leda arbetet i marknadskontrollrådet enligt förordningen (2014:1039)

om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.

7 § Myndigheten ska utöva tillsyn över riksmätplatserna så att de uppfyller
kraven i internationella standarder.

8 § Myndigheten ska ansvara för att utföra de uppgifter som ska utföras av
en GLP-myndighet enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s
principer om god laboratoriesed, inbegripet att utöva tillsyn över GLP-
laboratorierna så att de uppfyller OECD:s krav och principer.

9 § Myndigheten ska ansvara för att utse, anmäla och utöva tillsyn över
anmälda och utsedda organ. Det gäller organ som enligt lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll, ska anmälas av myndigheten för
uppgifter om bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad EU-lag-
stiftning och internationella överenskommelser, med undantag för områden
där någon annan myndighet särskilt ansvarar för uppgiften.

10 § Myndigheten får vid behov och med hänsyn till tillgänglig personal
bedriva sådan tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens kärn-
verksamhet och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna
instruktion eller i någon annan förordning.

Inom ramen för tjänsteexporten får myndigheten bedriva internationellt

utvecklingssamarbete, t.ex. genom att stödja anslutningsländer, kandidat-
länder och övriga länder som harmoniserar sin lagstiftning med EU eller
genomför anpassning till Världshandelsorganisationens krav i deras upp-
byggnad av kvalitetsinfrastruktur.

11 § Myndigheten får ingå, förlänga och säga upp de avtal som behövs för
att kunna bedriva tjänsteexport enligt 10 §. Om myndigheten planerar att

2021:1252

background image

3

SFS

ingå, förlänga eller säga upp ett avtal som är av särskild betydelse för
Sveriges förhållande till en annan stat eller till en internationell organisation,
ska myndigheten så tidigt som möjligt informera Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) om planerna.

12 § Myndigheten ska inom ramen för sitt internationella utvecklings-
samarbete integrera ett jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv, för att bidra
till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som Förenta
nationernas medlemsstater antagit.

Samverkan
13 §
Myndigheten ska vid fullgörandet av sina uppgifter samarbeta med
berörda myndigheter och organ, näringsliv och andra intressenter, samt
informera och lämna råd i frågor inom sina ansvarsområden.

Ledning
14 §
Myndigheten leds av en myndighetschef.

15 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Särskilda organ
16 §
Inom myndigheten finns ett råd för marknadskontroll som benämns
marknadskontrollrådet. Närmare bestämmelser om rådet finns i förord-
ningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande
tillsyn.

Anställningar och uppdrag
17 §
Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd
18 §
Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar
19 §
Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter
20 §
I följande lag och förordningar finns bestämmelser om möjligheten
för myndigheten att ta ut avgifter för de verksamheter som anges i 3�5 och
8 §§:

� lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll,
� förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten

av guld, silver eller platina,

� förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god

laboratoriesed,

� förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon, och
� förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten.
Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och disponera intäkterna

i verksamheten. Avgifterna ska, i enlighet med 5 § andra stycket avgifts-
förordningen (1992:191), beräknas så att de helt täcker verksamhetens
kostnader.

2021:1252

background image

4

SFS

21 § Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 10 §,
besluta om avgifternas storlek och disponera intäkterna i verksamheten. Av-
gifterna ska, i enlighet med 5 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191),
beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader.

Rätt att meddela föreskrifter
22 §
I följande förordningar finns bestämmelser om att myndigheten har
rätt att meddela föreskrifter:

� förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten

av guld, silver eller platina,

� förordningen (1991:93) om införandet av OECD:s principer om god

laboratoriesed,

� förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon,
� förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare,
� förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten,
� avgasreningsförordningen (2011:345),
� förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll,
� taxitrafikförordningen (2012:238), och
� förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2022.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2009:895) med instruktion

för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Carl Magnus Nesser

(Utrikesdepartementet)

2021:1252