SFS 2021:1259 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2021-1259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 4 §, 29 kap. 1 §, 30 kap. 4 §,
31 kap. 2 § och 56 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha
följande lydelse.

3 kap.
4 §
2 Vad som avses med beskattningsår framgår av följande uppställning:

För

avses med beskattningsår

1. skatt eller avgift enligt
a) inkomstskattelagen

(1999:1229),

b) lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt,

c) lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1�4,

d) lagen (1991:687) om särskild

löneskatt på pensionskostnader,

e) lagen (2021:1256) om riskskatt

för kreditinstitut, och

f) lagen (2007:1398) om kom-

munal fastighetsavgift

beskattningsår enligt 1 kap. 13�
15 §§ inkomstskattelagen eller, för
svenska handelsbolag, räkenskaps-
året

2. skatt enligt lagen om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 6�10

det kalenderår som skatten ska be-
talas för eller det beskattningsår då
skatteunderlag för avkastningsskatt
ska tas upp enligt 13 § lagen om
avkastningsskatt på pensionsmedel

3. skatt enligt lagen (1991:586)

om särskild inkomstskatt för utom-
lands bosatta och lagen (1991:591)
om särskild inkomstskatt förutom-
lands bosatta artister m.fl.

det kalenderår då ersättningen
betalas ut

4. skatt enligt mervärdesskatte-

lagen (1994:200) som ska redovisas
för redovisningsperioder

beskattningsår enligt 1 kap. 14 § mer-
värdesskattelagen

1 Prop. 2021/22:26, bet. 2021/22:SkU11, rskr. 2021/22:101.
2 Senaste lydelse 2020:571.

SFS

2021:1259

Publicerad
den

20 december 2021

background image

SFS

2021:1259

2

5. annan mervärdesskatt

det kalenderår då den felaktiga debi-
teringen har gjorts, eller förvärvet
eller omsättningen har skett

6. punktskatt som ska redovisas

för redovisningsperioder

beskattningsår enligt 1 kap. 14 §
mervärdesskattelagen

7. punktskatt enligt
a) beslut som avses i 53 kap. 5 §,
b) 27�28 §§ lagen (1994:1563)

om tobaksskatt,

c) 26�27 §§ lagen (1994:1564)

om alkoholskatt,

d) 4 kap.

2�2 b §§

lagen

(1994:1776) om skatt på energi, eller

e) 8 a § lagen (2016:1067) om

skatt på kemikalier i viss elektronik

det kalenderår under vilket beslutet
om återbetalning eller kompensa-
tion, eller beslutet om beskattning
vid oegentlighet eller felaktiga upp-
gifter, har meddelats

8. annan punktskatt

det kalenderår då den händelse som
medför skattskyldighet har inträffat

9. övriga skatter

det kalenderår som skatten ska
betalas för

10. arbetsgivaravgifter och av-

gifter som ingår i slutlig skatt

det kalenderår som avgiften ska
betalas för.

Med beskattningsår för fysisk person avses dock i fråga om preliminär

skatt alltid kalenderår.

29 kap.
1 §
3 Inkomstdeklaration ska lämnas till ledning för

1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt
a) inkomstskattelagen (1999:1229),
b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
c) 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
d) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i de fall som

avses i 2 § första stycket 1�4 och 6�10 den lagen,

e) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
f) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
g) 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
h) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
i) lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst,

och

j) lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut,
2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap.

socialavgiftslagen (2000:980),

3. bestämmande av skattereduktion, samt
4. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialför-

säkringsbalken.

3 Senaste lydelse 2018:1896.

background image

SFS

2021:1259

3

30 kap.
4 §
4 En inkomstdeklaration ska lämnas av

1. aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana stiftelser, andra lik-

nande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande
eller motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose
viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska
intressen,

2. sådana ideella föreningar och registrerade trossamfund som avses i

7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), om intäkterna under beskatt-
ningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap. 11 § den lagen,

3. andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag

för dödsbon och svenska handelsbolag, om de skattepliktiga intäkterna
under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor, och

4. andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig fastig-

hetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel,
särskild löneskatt på pensionskostnader eller riskskatt för kreditinstitut ska
fastställas.

31 kap.
2 §
En inkomstdeklaration ska innehålla

1. nödvändiga identifikationsuppgifter,
2. uppgifter om de intäktsposter och kostnadsposter som ska hänföras till

respektive inkomstslag,

3. uppgifter om de allmänna avdrag som den deklarationsskyldige har rätt

till,

4. de uppgifter som behövs för beräkning av skatt eller avgift enligt
a) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
b) 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
c) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
d) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
e) 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
f) 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229),
g) 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),
h) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, och
i) lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut,
5. de uppgifter som behövs för beräkning av pensionsgrundande inkomst

enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken, samt

6. de uppgifter som behövs för att avgöra om en begränsat skattskyldig

uppfyller kraven för att få allmänna avdrag enligt 62 kap. 5�8 §§ eller
grundavdrag enligt 63 kap. inkomstskattelagen.

56 kap.
3 §
5 I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket fastställa underlaget för att
ta ut skatt eller avgift enligt

1. inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som

avses i 2 § första stycket 1�4 och 6�10 den lagen,

4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
5. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

4 Senaste lydelse 2013:967.
5 Senaste lydelse 2011:1289.

background image

SFS

2021:1259

4

6. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, och
7. lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)