SFS 2021:1262 Förordning om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

SFS2021-1262.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:975) om

uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen

(2001:453)

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2008:975) om uppgifts-
skyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande
lydelse.

2 § Socialnämnden har rätt att hos Centrala studiestödsnämnden ta del av
följande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. att en ansökan om studiestöd har lämnats in,
3. vilken form av studiestöd som har sökts, beviljats respektive betalats

ut,

4. för vilken tidsperiod studiestöd har sökts, beviljats respektive betalats

ut,

5. omfattningen av studiestöd i form av studiemedel,
6. med vilket belopp studiestöd har beviljats eller betalats ut fördelat på

form av stöd,

7. med vilket belopp lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra

utlänningar har beviljats eller betalats ut,

8. datum för utbetalning av studiestöd eller lån till hemutrustning för

flyktingar och vissa andra utlänningar, och

9. att beviljat eller utbetalt studiestöd i form av studiemedel avser studier

på grundskolenivå.

Om det finns skäl för det ska Centrala studiestödsnämnden på eget

initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2021:1262

Publicerad
den

20 december 2021