SFS 2021:1267 Förordning om ändring i förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

SFS2021-1267.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:208) om statligt stöd till

forskning och utveckling samt innovation

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2015:208) om statligt stöd till
forskning och utveckling samt innovation ska införas två nya paragrafer,
17 a och 18 a §§, av följande lydelse.

17 a § Som villkor för stöd, som helt eller delvis finansieras av medel från
faciliteten för återhämtning och resiliens enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av
faciliteten för återhämtning och resiliens, gäller att stödmottagaren

1. tillåter att Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeri-

bekämpning och Europeiska revisionsrätten utövar sina rättigheter i enlighet
med artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna
budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013,
(EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU)
nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU
samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012,

2. ser till att den som utför eller medverkar i den verksamhet eller det

projekt som stödet avser följer kraven i 1,

3. ger Ekonomistyrningsverket möjlighet att få information om och på

plats granska den verksamhet eller det projekt som stödet gäller,

4. bevarar dokumentation i enlighet med artikel 132 i förordning (EU,

Euratom) 2018/1046 och på begäran lämnar de uppgifter som behövs för
uppföljning och utvärdering av stödet, och

5. lämnar information om den verksamhet eller det projekt som stödet

avser och som föreskrivs i artikel 34.2 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2021/241.

18 a § Om ett stöd helt eller delvis finansieras av medel från faciliteten för
återhämtning och resiliens enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 2021/241 ska Ekonomistyrningsverket i revisionssyfte följa upp
stödet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beslutats före

ikraftträdandet.

SFS

2021:1267

Publicerad
den

21 december 2021

background image

2

SFS

2021:1267

På regeringens vägnar

KARL-PETTER THORWALDSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)