SFS 2021:1268 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2021-1268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 kap. 20 § och 19 kap. 34 § social-
försäkringsbalken ska ha följande lydelse.

18 kap.
20 §
2 Underhållsstöd till ett barn lämnas med

� 1 673 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 7 år,
� 1 823 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har

fyllt 7 år till och med månaden då barnet fyller 15 år, och

� 2 223 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har

fyllt 15 år.

Första stycket gäller om inte något annat följer av 21�24 och 26�30 §§.

19 kap.
34 §
3 Betalningsbelopp enligt 10�17, 21, 26 och 27 §§ ska omprövas

1. när det finns ett nytt beslut om slutlig skatt,
2. när grunden för tillämplig procentsats enligt 17 § ändras, och
3. när ett högre underhållsstöd lämnas till ett barn med anledning av att

barnet har fyllt 7 eller 15 år.

En ändring av betalningsbeloppet vid omprövning enligt första stycket 1

ska gälla från och med februari året efter det år då beslutet om slutlig skatt
meddelades. En ändring av betalningsbeloppet vid omprövning enligt första
stycket 2 ska gälla från och med månaden efter den då grunden för tillämplig
procentsats enligt 17 § ändrades, dock aldrig längre tid tillbaka än tre år före
den dag då Försäkringskassan fick kännedom om ändringen. En ändring av
betalningsbeloppet vid omprövning enligt första stycket 3 ska gälla från och
med månaden efter den då barnet fyllde 7 eller 15 år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången i fråga om underhålls-

stöd och betalningsskyldighet som avser augusti 2022.

1 Prop. 2021/22:1, utg.omr. 12, bet. 2021/22:SfU3, rskr. 2021/22:105.
2 Senaste lydelse 2020:1271.
3 Senaste lydelse 2018:743.

SFS

2021:1268

Publicerad
den

21 december 2021

background image

2

SFS

2021:1268

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)